วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช


สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนาถ โดยร่วมพระชนกชนนีเดียวกับกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)
พระองค์ได้ทรงรับราชการอยู่สามแผ่นดิน ตั้งแต่ในรัชกาลพดระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และรัชกาลสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ซึ่งตลอดเวลาที่ทรงรับราชการได้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหวิริยะ จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ โดยตำแหน่งหน้าที่ทางราชการพลเรือน นั้น ทรงเคยเป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์และโทรเลข สภานายกหอพระสมุด องคมนตรี อภิรัฐมนตรี ส่วนตำแหน่งหน้าที่ทางราชการทหารทรงเคยเป็นผู้บังคับกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารทั่วไป เสนาบดีกระทรวงยุทธนาธิการ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารเรือ จเรทหารบก จเรทหารทั่วไป และได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งทางลูกเสือเป็นนายกองเอกผู้บังคับการพิเศษกองเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์
สำหรับพระกรณียกิจของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองราชบุรีนั้น ได้ทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่ 4 ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2452 และได้เสด็จยังเมืองราชบุรีในงานฉลองโล่หลวง ในปี พ.ศ.2464 ตลอดจนเมื่อทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ.2444 ได้ทรงตั้งกรมทหารช่างขึ้นที่เมืองราชบุรี พร้อมทั้งได้รับพระราชทานนามค่ายที่ตั้งว่า "ค่ายภาณุรังษี" อันเป็นการนำเอาพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อค่าย เนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีความชำนาญและเจนจัดในการช่างหลายประการ
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 256)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น