วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เฉลิมพล กวยเนียม ชาว อ.บางแพ : บุคคลพิการตัวอย่าง ปี 2555

นายเฉลิมพล  กวยเนียม  
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายภายหลัง
อายุ 35 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 182  หมู่ที่ 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

****************************************
นายเฉลิมพล  กวยเนียม พิการเป็นอัมพาตท่อนล่าง เส้นประสาทแขนขวาฉีกขาด  ทำให้แขนขวาอ่อนแรง จากการประสบอุบัติเหตุ เมื่ออายุ 22 ปี  สามารถดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตนเองได้ดีเยี่ยม จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้  พัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นนำไปปรับใช้  เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อบรมเรื่องจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ  อบรมเรื่องสร้างสังคมเท่าเทียมกัน (Equitable Society)  มีความสามารถในการประดิษฐ์นวัตกรรม  อุปกรณ์ทางการแพทย์  เตียงออกกำลังกาย  สำหรับใช้ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนขา เป็นคนพิการต้นแบบในการศึกษาให้กับ สหวิชาชีพทางสาธารณสุข  นักศึกษาพยาบาล นักกายภาพบำบัด และงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลบางแพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ใช้ชีวิตประจำวัน หลักการคิดในการต่อสู้ชีวิต ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง  คนในครอบครัวรู็จักวิธีการดูแลคนพิการอย่างถูกต้อง

ปัจจุบันทำงานด้วยจิตอาสา เป็นกรรมการและผู้ประสานงาน ในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ของโรงพยาบาลบางแพ เป็นประธานชมรมคนพิการอำเภอบางแพ ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการจดทะเบียน การเข้าถึงสิทธิ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ  เป็นแกนนำในการเสริมพลังกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ค้นหาเพื่อนคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ  ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานฝึกอาชีพ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้คนพิการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา  อาชีพและสังคม ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2555 จึงเห็นสมควรประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ นายเฉลิมพล กวยเนียม พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายภายหลัง  เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องสรรเสริญเป็นบุุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2555 เป็นแบบอย่างในการต่อสู้ชีวิตโดยไม่ท้อถอย จนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

*************************************
ที่มา :
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2555).  85 พรรษามหาราช คนพิการทั้งชาติร่มเย็น.  กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์. 


ภาพหนังสือ

อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 51 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
Mr.Nisit Jansomwong
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 51 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556 - ปัจจุบัน 

วันบรรจุ -
วัน เดือน ปีเกิด 24 กันยายน 2505
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)


วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527)
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
ผ่านหลักสูตร 
 • หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556 
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่ นที่ 23 พ.ศ. 2553 
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2551 
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539 
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • 2 มิ.ย. 2546 บุคลากร 8ว กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2 ต.ค. 2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานสังคม สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
 • 18 ก.พ. 2548 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • 18 ต.ค. 2549 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9)
 • 2 ต.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • 16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • 30 พ.ย. 2554 ผอ.ศบภ. สำนักนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • 2 เม.ย. 2555 ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สป.มท. (รกน.)
 • 25 มิ.ย. 2555 รอง ผอ. สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • 2 ต.ค.2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 26 ต.ค.2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรปราการ
 • 16 ก.พ.2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • 17 ต.ค.2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี)
 • 1 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
 • 2 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
***************************************

หมายเหตุ วันที่ 24 ก.ย.2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง ดังนี้ .....
......นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)
......นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ >>

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 50 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมธานนท์


นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมธานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 50 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 - 1 ต.ค.2556 

วัน เดือนปี เกิด : 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2498


ประวัติการทำงาน
 • รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2522 
 • พ.ศ. 2522-2524 ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2524 ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 
 • พ.ศ. 2525-2528 ปลัดอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
 • พ.ศ. 2528-2530 ปลัดอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • พ.ศ. 2530-2537 ปลัดอำเภอท่าใหม่, อำเภอมะขาม, อำเภอสอยดาว และอำเภทเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี 
 • พ.ศ. 2538 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
 • พ.ศ. 2538-2541 นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
 • พ.ศ. 2541-2543 นายอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 • พ.ศ. 2543 นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2543-2547 นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 • พ.ศ. 2547-2549 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 • พ.ศ. 2549-2550 ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
 • พ.ศ. 2550-2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 • พ.ศ. 2551-2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 • พ.ศ. 2555-พ.ศ.2556 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 • 1 ต.ค.2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 2 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2516-2520 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 3)
 • พ.ศ. 2538-2541 ระดับปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมศึกษาดูงาน
 • พ.ศ. 2536 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 34 
 • พ.ศ. 2540 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37 
 • พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52             

***************************************
หมายเหตุ วันที่ 24 ก.ย.2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง ดังนี้ .....


......นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)
......นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)

ดูเพิ่มเติม : ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 49 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
Mr.Chonchuen Boonyanusat
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 49
ดำรงตำแหน่ง 28 พ.ย. 2554  - 30 ก.ย.2556

วันบรรจุ 1 มิถุนายน 2521
วัน เดือน ปีเกิด 9 สิงหาคม 2498
ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี
เกษียณ  พ.ศ.2558
คู่สมรส นางสายฝน
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2519)
 • ปริญญาโท พบ.ม. (รป.ศ) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2521)
 • หลักสูตร - นอ.รุ่นที่ 28
 • นปส.รุ่นที่ 30
เงินเดือน 66,480 บาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ม.ว.ม. (5 ธ.ค.2552)

1. ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • 1 มิ.ย. 2521 จนท.บุคคล 4 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล
 • 8 ม.ค. 2522 ปลัดอำเภอชาติตระการ (จพง.ปค.3) จ.พิษณุโลก
 • 11 ม.ค. 2522 ปลัดอำเภอเมือง จ.เชียงราย
 • 1 ก.พ. 2523 ปลัดอำเภอเมือง (จพง.ปค.4) จ.เชียงราย
 • 14 ม.ค. 2524 จพง.ปค.4 กองอาสารักษาดินแดน ปค.
 • 1 ม.ค. 2526 จพง.ปค.5 กองอาสารักษาดินแดน ปค.
 • 16 มิ.ย. 2528 ผช.นายทะเบียนอำเภอแม่จัน (จพง.ปค.6) จ.เชียงราย
 • 18 ก.ค. 2528 ปลัดอำเภอเวียงชัย (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครองและพัฒนา จ.เชียงราย
 • 9 มี.ค. 2530 จ่าจังหวัด (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครอง จ.เชียงราย
 • 24 ต.ค. 2531 ปลัดอำเภออัมพวา (จพง.ปค.6) จ.สมุทรสงคราม
 • 6 ต.ค. 2532 รกน.นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 16 พ.ค. 2533 นายอำเภอแม่เมาะ (จพง.ปค.7) จ.ลำปาง
 • 11 พ.ย. 2534 จบห.ปส.7 สำนักงานเลขานุการกรม ปค.
 • 17 ต.ค. 2537 นายอำเภอกำแพงแสน (จพง.ปค.8) จ.นครปฐม
 • 1 พ.ย. 2538 นายอำเภอลาดบัวหลวง (จพง.ปค.8) จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 14 ต.ค. 2539 นายอำเภอเมืองสระแก้ว (จพง.ปค.8) จ.สระแก้ว
 • 30 พ.ย. 2540 รกน.ผอ.ส่วนนโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหาร สนผ.สป. (จ.วค.8)
 • 16 มี.ค. 2541 โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง ผอ.ส่วนนโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหาร สนผ.สป. (จ.วค.8)
 • 2 ต.ค. 2541 ผอ.กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
 • 7 ม.ค. 2545 ผอ.สำนักนโยบายและแผน สป. (จ.วค.9)
 • 1 ธ.ค. 2545 รอง ผวจ.สุรินทร์ (นปค.9)
 • 25 ต.ค. 2548 รอง ผวจ.ตราด
 • 14 ธ.ค. 2549 รอง ผวจ.นครสวรรค์ (4 ธ.ค. 2549 รกน.)
 • 28 พ.ย. 2551 ผวจ.อุทัยธานี (นปค.10) ( 20 ต.ค. 2551 รกท.)
 • 11 ธ.ค. 2551 ผวจ.อุทัยธานี (นปค.สูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • 24 ธ.ค. 2553 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารสูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร (1 ต.ค. 2553 รกท.)
 • 15 พ.ย.2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 1 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรสงคราม

2. การอบรม / ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 • การอบรม : หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (C 10) ระดับจังหวัด สำนักงาน กพ. ปี พ.ศ. 2546 ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
 • ด้านสังคม เน้นทางการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ด้านการปกครอง การเมือง เน้นทางการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา การบริหารราชการแบบบูรณาการ
 • ด้านการวางแผนพัฒนา เน้นทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การบริหารโครงการ
 • ด้านความมั่นคง เน้นทางการมีส่วนร่วมของพลังมวลชนในการเสริมสร้างความมั่นคง
 • ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ เน้นบทบาทขององค์กรเอกชนและ องค์กรประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ด้านอื่นๆ มีความสนใจในการนำเอาการบริหารจัดการและการวางแผนมาใช้ ในการทำงานแบบบูรณาการ

3. ผลงานดีเด่น
 • ผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และสมควรได้รับการยกย่อง ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี ในโครงการขยายเหมืองลิกไนท์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่เมาะ ปี 2532- 2534)
 • ผลงาน หรือ ผลสำเร็จในด้านวิชาการ/วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครอง ให้ปฏิบัติงานในฐานะ "อำเภอทดลองตามโครงการนำร่องอำเภอมิติใหม่ 4 อำเภอแรกของประเทศ (REENGINEERING) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2537 ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและนำมาประยุกต์ใช้กับอำเภอต่างๆ ต่อมา

4.เกียรติประวัติ หรือ รางวัลที่เคยได้รับผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาการหรือวิชาชีพ
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2526 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ด้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่าง พ.ศ. 2526 กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
 • ได้รับรางวัล "บุคคลผู้มีงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2552” ประเภทบุคคลด้านการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักงาน ปปส.ภาค 6 จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2552” จากนายกรัฐมนตรี ประเภทบุคคลด้านการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge best OTOP จ.อุทัยธานี รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับประเทศ

***************************************
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จ.ราชบุรี ประจำปี 2554

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทต่างๆ  ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานในไร่นาของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมในอนาคต

ในปี พ.ศ.2554 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป  ได้แก่

ภาพจำลองประกอบบทความ
ที่มาของภาพ
http://www.gotoknow.org/
blog/dongluang/118163
เกษตรกรดีเด่น สาขาทำนา
 • อันดับ 1 นางสำเนียง ฮวดลิ้ม ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • อันดับ 2 นายสุวัจ  เออทอ ต.ห้วยยางโทน  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • อันดับ 3 นายไพรวัลย์   พวงศิริ  ต.ปากช่อง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน
 • นายขวัญชัย   หมื่นขจร  ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น
 • นายจักรพันธ์ พะโยธา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
 • นายอดิเรก  กวางคิรี  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
 • กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น
 • ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปากช่อง  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

****************************
อ่านต่อ >>