วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 54 นายชยาวุธ จันทรชื่อ นายชยาวุธ จันทร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 54
วันเดือนปีเกิด  18 ต.ค.2507
ภูมิลำเนา 
368/13 ซ.รัชดาภิเษก 42 (แยก 8) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค.2560

ด้านการศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ 3 รร.วีระศิลป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 • ประถมศึกษาปีที่ 4 รร.ดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • มัธยมศึกษา รร.สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน (สอบเทียบ ม.ศ.5)
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่104
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 43
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 47
 • หลักสูตรรักษาความปลอดภัยรุ่นที่ 47
ด้านรับราชการ

 • พ.ศ.2528 บุคลากร 3 กรมเจ้าท่า
 • พ.ศ.2529 จนท.วิเคราะห์งานบุคคล 3 สนง.กพ.
 • พ.ศ.2531 กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2534 เจ้าพนักงานปกครอง จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • พ.ศ.2535 เจ้าพนักงานปกครอง จ.พัทลุง
 • พ.ศ.2539 หน.งานหัวหน้างานบุคคล กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2540 หน.ฝ่ายบำรุงท้องที่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2543 หน.ฝ่าย 3 ส่วนความมั่นคง สำนักประสานงานมวลชน กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2544 ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายปกครอง อ.เมืองราชบุรี
 • พ.ศ.2545 นายอำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร
 • พ.ศ.2547 นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา
 • พ.ศ.2548 รักษาการ ผอ.กองสารนิเทศ
 • พ.ศ.2549 รักษาการ ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • พ.ศ.2551 ปลัด จ.นครนายก
 • พ.ศ.2553 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 • พ.ศ.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 • พ.ศ.2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ.2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
  **********************************
  อ่านต่อ >>

  วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 53 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 53
  วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 กรกฎาคม 2510
  ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2560

  ประวัติการดำรงตำแหน่ง

  • ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา
  • ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  • ปี 2551 - 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา
  • ปี 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ปี 2557 - 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
  • ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  • ปี 2558 - 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ปี 2559 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

  ประวัติการศึกษา : 
  • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬษลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การอบรม/ศึกษาดูงาน :
  • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49 
  • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น)
  • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)  รุ่นที่ 9     
  **************************  อ่านต่อ >>