วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 52 นายสุรพล แสวงศักดิ์นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 52
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
วัน เดือน ปีเกิด : 15 มิถุนายน 2500
ภูมิลำเนา : อ.เมือง จ.ราชบุรี

การศึกษา :

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม :
 • หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่น 38
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 52
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
การรับราชการที่สำคัญ :
 • ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • นายอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ายอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ระดับ 9 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี
 • ปลัดจังหวัดชัยนาท
 • ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น :
 • เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดราชบุรี (รับรางวัลครุฑทองคำ) ประจำปี 2546
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน (นายอำเภอแหวนเพชร) ภาคกลาง ประจำปี 2547 (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี)
 • รับรางวัลนายทะเบียนอำเภอดีเด่น และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) สำนักทะเบียนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2547
 • รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลวิทยากรกระบวนการต้านยาเสพติด (ครู ก.) ในฐานะอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรประสานพลังแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ (ชนะเลิศภาคกลาง)
 • รับโล่รางวัลบุคลากรภาครัฐ ในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น (ระดับภาคกลาง) ประจำปี 2547 จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
*************************
ที่มา : 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี. (2558).ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี. [Online]. Available :http://123.242.157.9/hdetail_ceo.php?QNo=4652&QSt=M&QGroup=0. [2559 มิถุนายน 23].
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เฉลิมพล กวยเนียม ชาว อ.บางแพ : บุคคลพิการตัวอย่าง ปี 2555

นายเฉลิมพล  กวยเนียม  
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายภายหลัง
อายุ 35 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 182  หมู่ที่ 3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

****************************************
นายเฉลิมพล  กวยเนียม พิการเป็นอัมพาตท่อนล่าง เส้นประสาทแขนขวาฉีกขาด  ทำให้แขนขวาอ่อนแรง จากการประสบอุบัติเหตุ เมื่ออายุ 22 ปี  สามารถดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตนเองได้ดีเยี่ยม จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้  พัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นนำไปปรับใช้  เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อบรมเรื่องจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ  อบรมเรื่องสร้างสังคมเท่าเทียมกัน (Equitable Society)  มีความสามารถในการประดิษฐ์นวัตกรรม  อุปกรณ์ทางการแพทย์  เตียงออกกำลังกาย  สำหรับใช้ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนขา เป็นคนพิการต้นแบบในการศึกษาให้กับ สหวิชาชีพทางสาธารณสุข  นักศึกษาพยาบาล นักกายภาพบำบัด และงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลบางแพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ใช้ชีวิตประจำวัน หลักการคิดในการต่อสู้ชีวิต ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง  คนในครอบครัวรู็จักวิธีการดูแลคนพิการอย่างถูกต้อง

ปัจจุบันทำงานด้วยจิตอาสา เป็นกรรมการและผู้ประสานงาน ในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ของโรงพยาบาลบางแพ เป็นประธานชมรมคนพิการอำเภอบางแพ ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการจดทะเบียน การเข้าถึงสิทธิ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ  เป็นแกนนำในการเสริมพลังกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ค้นหาเพื่อนคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ  ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานฝึกอาชีพ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้คนพิการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา  อาชีพและสังคม ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2555 จึงเห็นสมควรประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ นายเฉลิมพล กวยเนียม พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายภายหลัง  เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องสรรเสริญเป็นบุุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2555 เป็นแบบอย่างในการต่อสู้ชีวิตโดยไม่ท้อถอย จนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

*************************************
ที่มา :
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2555).  85 พรรษามหาราช คนพิการทั้งชาติร่มเย็น.  กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์. 


ภาพหนังสือ

อ่านต่อ >>