วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

ทองอยู่ กำลังหาญ..ทายาทการทอผ้าซิ่นตีนจก


น.ส.ทองอยู่ กำลังหาญ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2473 ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นบุตรีของนายโหมดและนางช้อน กำลังหาญ โดยเป็นบุตรีคนที่ 2 ในจำนวน 6 คน
ท่านได้ฝึกหัดทอผ้าซิ่นตีนจกจากนางช้อน ผู้เป็นมารดา และร่วมกับมารดาฝึกสอนให้แก่หลานๆ เพื่อให้เป็นผู้สืบทอดงานทอผ้าซิ่นตีนจกไว้ มาตั้งแต่มารดายังมีชีวิตอยู่จนเท่าถึงปัจจุบัน ได้เคยเข้าร่วมมารดาเข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายผ้าจกโบราณสำหรับใช้คลุมหรือปกศีรษะนาค แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทรงทอดผ้าพระกฐินที่วัดสันติการาม (พุพลับ) อ.ปากท่อ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2517 และเคยร่วมกัยมารดา รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเยี่ยมนางช้อนผู้เป็นมารดา และทอดพระเนตรการทอผ้าจกที่บ้านของมารดา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2520 รวมทั้งได้เคยร่วมกับมารดาเข้าไปสาธิตการทอผ้าตีนจกที่พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -14 มิถุนายน 2521 ตลอดจนร่วมกับมารดา ในการนำผลงานไปจัดแสดงหรือไปสาธิตการทอผ้ายังสถานที่ต่างๆ หลายแห่งด้วย
เกียรติคุณและรางวัลที่ท่านได้รับเกี่ยวกับงานด้านกาทอผ้าตีนจกนั้น มีมากมายหลายอย่างด้วยกันที่สำคัญ ได้แก่
  • ปี พ.ศ.2529 ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดผ้าซิ่นตีนจกเนื่องในงานศิลปเมืองราชบุรี วันที่ 12 เมษายน 2529
  • ปี พ.ศ.2534 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจากคณะอนุกรรมการวัฒนธรรม จ.ราชบุรี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2534 ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น สาขาการช่างฝีมือ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534
และได้รับการคัดเลือกจากสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ การช่างศิลปะ และการช่างฝีมือ ประจำปี พ.ศ.2534
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 260)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น