วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

นายอ๊อด มีสกุล..สนับสนุนจรรโลงวัฒนธรรม

นายอ๊อด มีสกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2464 ที่ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี เป็นพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหัก ซึ่งเป็นถิ่นเล่นเพลงพื้นบ้านของ จ.ราชบุรี ซึ่งท่านร้องเพลงพื้นบ้านได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเพลงโอก เพลงสงคอลำพวน เพลงแห่นางแมว และเพลงฉ่อย รวมทั้งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรวบรวมและฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านของโพหักอีกด้วย
ท่านได้รับเชิดชูเกียรติโดยได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและจรรโลงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 1 สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 263).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น