วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

พระครูวรธรรมพิทักษ์..ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง


พระครูวรธรรมพิทักษ์ นามเดิมว่า ลม คชเสนี เกิดที่บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2485 เป็นคนไทยเชื้อสายมอญ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง
ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวมอญและชาวไทย ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาก เพราะเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมไปด้วยปฏิปทาและมีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนาวัดและหมู่บ้านในท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการพยายามอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ให้มากที่สุด

ด้วยความที่ท่านสนใจในการเก็บสะสมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ จึงมีชาวบ้านที่ศรัทธาในตัวท่านนำมาถวายอยู่เสมอ ซึ่งโบราณศิลปวัตถุที่ท่านเก็บรักษาไว้นั้น มีทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาไทย และต่างประเทศ คัมภีร์ต้นฉบับตัวเขียนต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

เมื่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เก็บรักษาไว้มีจำนวนมากขึ้น ท่านและชาวบ้านม่วงจึงได้ประสานกับภาควิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง และนำโบราณวัตถุศิลปวัตถุเหล่านั้น จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตามหลักวิชาพิพิธภัณฑสถาน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536

สำหรับเกียรติคุณที่ท่านได้รับนั้น ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น สาขาช่างศิลป์ไทย ประจำปี พ.ศ.2536 จากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน พ.ศ.2536
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชุบรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 260-261)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น