วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม 2423 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 6 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อพระชนมายุได้ 30 พรรษา ครองราชย์เป็นระยะเวลา 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 รวมพระชนมายุได้ 45 พรรษา

หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพ.ศ.2453 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งกิจการเสือป่าขึ้นในปี พ.ศ.2454 โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เจ้านาย ข้าราชการ พ่อค้า และสามัญชนทั่วไป มีโอกาสเข้ารับการฝึกหัดอบรมอย่างทหาร เพื่อการเตรียมพร้อมไว้สำหรับการป้องกันรักษาดินแดนไทยในโอกาสที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างกำลังกายและกำลังปัญญาของราษฎรให้ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ มีวินัย เคารพกฏหมาย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พลเรือน

ตลอดระยะเวลาที่ทรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเมืองราชบุรีเกือบทุกปี เพื่อทำการซ้อมรบเสือป่าในท้องที่บ้านโป่ง เจ็ดเสมียน และโพธาราม นอกจากนั้นยังได้เสด็จในโอกาสอื่นอีกหลายครั้ง ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินที่สำคัญและเท่าที่สามารถสืบค้นหลักฐานได้มีดังนี้

-ในปี พ.ศ.2456 มีการเสด็จพระราชดำเนินถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าเดินทางไกลจากพระราชวังสนามจันทร์ไปดอนเจดีย์ กาญจนบุรี และจึงล่องลงมาทางบ้านโป่ง และเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชวังสนามจันทร์ โดยประทับแรมที่ค่ายหลวงบ้านโป่งถึง 5 วัน ส่วนครั้งที่สอง เป็นการเสด็จเพื่อเปิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดสัตตนารถปริวัตร

-ในปี พ.ศ.2457 เป็นการเสด็จเพื่อทรงนำพลเสือป่าเดินทางไกลจากพระราชวังรามนิเวศ(วังบ้านปืน) จ.เพชรบุรี ไปราชบุรี เพื่อฝึกประลองยุทธประจำปี

-ในปี พ.ศ.2458 มีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองราชบุรีถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง ส่วนครั้งที่สอง เป็นการเสด็จเนื่องในโอกาสพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้
-ในปี พ.ศ.2461 เป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง
-ในปี พ.ศ.2462 เป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง เช่นปีก่อน
-ในปี พ.ศ.2464 มีการเสด็จพระราชดำเนินเมืองราชบุรีถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง ส่วนครั้งที่สองเป็นการเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปจังหวัดเพชรบุรี
-ในปี พ.ศ.2466 เป็นการเสด็จเพื่อทรงนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีในท้องที่ราชบุรี
-ในปี พ.ศ.2467 เป็นการเสด็จเพื่อการนำสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบประจำปีที่ค่ายหลวงบ้านโป่ง
ทั้งนี้ สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สำคัญที่ยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวราชบุรี อันเนื่องมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเมืองราชบุรีเพื่อซ้อมรบเสือป่าได้แก่ "ถนนทรงพล" ซึ่งตัดจากนครปฐมไปยังค่ายหลวงต่างๆ ในท้องที่อำเภอบ้านโป่ง ตำบลเจ็ดเสมียน และอำเภอโพธาราม ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานการสร้างถนนสายสำคัญของถนนสู่ภาคใต้ของประเทศไทยในเวลาต่อมา
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 255-256)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น