วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 49 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
Mr.Chonchuen Boonyanusat
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 49
ดำรงตำแหน่ง 28 พ.ย. 2554  - 30 ก.ย.2556

วันบรรจุ 1 มิถุนายน 2521
วัน เดือน ปีเกิด 9 สิงหาคม 2498
ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี
เกษียณ  พ.ศ.2558
คู่สมรส นางสายฝน
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2519)
 • ปริญญาโท พบ.ม. (รป.ศ) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2521)
 • หลักสูตร - นอ.รุ่นที่ 28
 • นปส.รุ่นที่ 30
เงินเดือน 66,480 บาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ม.ว.ม. (5 ธ.ค.2552)

1. ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • 1 มิ.ย. 2521 จนท.บุคคล 4 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล
 • 8 ม.ค. 2522 ปลัดอำเภอชาติตระการ (จพง.ปค.3) จ.พิษณุโลก
 • 11 ม.ค. 2522 ปลัดอำเภอเมือง จ.เชียงราย
 • 1 ก.พ. 2523 ปลัดอำเภอเมือง (จพง.ปค.4) จ.เชียงราย
 • 14 ม.ค. 2524 จพง.ปค.4 กองอาสารักษาดินแดน ปค.
 • 1 ม.ค. 2526 จพง.ปค.5 กองอาสารักษาดินแดน ปค.
 • 16 มิ.ย. 2528 ผช.นายทะเบียนอำเภอแม่จัน (จพง.ปค.6) จ.เชียงราย
 • 18 ก.ค. 2528 ปลัดอำเภอเวียงชัย (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครองและพัฒนา จ.เชียงราย
 • 9 มี.ค. 2530 จ่าจังหวัด (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครอง จ.เชียงราย
 • 24 ต.ค. 2531 ปลัดอำเภออัมพวา (จพง.ปค.6) จ.สมุทรสงคราม
 • 6 ต.ค. 2532 รกน.นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 16 พ.ค. 2533 นายอำเภอแม่เมาะ (จพง.ปค.7) จ.ลำปาง
 • 11 พ.ย. 2534 จบห.ปส.7 สำนักงานเลขานุการกรม ปค.
 • 17 ต.ค. 2537 นายอำเภอกำแพงแสน (จพง.ปค.8) จ.นครปฐม
 • 1 พ.ย. 2538 นายอำเภอลาดบัวหลวง (จพง.ปค.8) จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 14 ต.ค. 2539 นายอำเภอเมืองสระแก้ว (จพง.ปค.8) จ.สระแก้ว
 • 30 พ.ย. 2540 รกน.ผอ.ส่วนนโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหาร สนผ.สป. (จ.วค.8)
 • 16 มี.ค. 2541 โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง ผอ.ส่วนนโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหาร สนผ.สป. (จ.วค.8)
 • 2 ต.ค. 2541 ผอ.กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
 • 7 ม.ค. 2545 ผอ.สำนักนโยบายและแผน สป. (จ.วค.9)
 • 1 ธ.ค. 2545 รอง ผวจ.สุรินทร์ (นปค.9)
 • 25 ต.ค. 2548 รอง ผวจ.ตราด
 • 14 ธ.ค. 2549 รอง ผวจ.นครสวรรค์ (4 ธ.ค. 2549 รกน.)
 • 28 พ.ย. 2551 ผวจ.อุทัยธานี (นปค.10) ( 20 ต.ค. 2551 รกท.)
 • 11 ธ.ค. 2551 ผวจ.อุทัยธานี (นปค.สูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • 24 ธ.ค. 2553 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารสูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร (1 ต.ค. 2553 รกท.)
 • 15 พ.ย.2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 1 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรสงคราม

2. การอบรม / ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 • การอบรม : หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (C 10) ระดับจังหวัด สำนักงาน กพ. ปี พ.ศ. 2546 ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
 • ด้านสังคม เน้นทางการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ด้านการปกครอง การเมือง เน้นทางการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา การบริหารราชการแบบบูรณาการ
 • ด้านการวางแผนพัฒนา เน้นทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การบริหารโครงการ
 • ด้านความมั่นคง เน้นทางการมีส่วนร่วมของพลังมวลชนในการเสริมสร้างความมั่นคง
 • ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ เน้นบทบาทขององค์กรเอกชนและ องค์กรประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ด้านอื่นๆ มีความสนใจในการนำเอาการบริหารจัดการและการวางแผนมาใช้ ในการทำงานแบบบูรณาการ

3. ผลงานดีเด่น
 • ผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และสมควรได้รับการยกย่อง ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี ในโครงการขยายเหมืองลิกไนท์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่เมาะ ปี 2532- 2534)
 • ผลงาน หรือ ผลสำเร็จในด้านวิชาการ/วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครอง ให้ปฏิบัติงานในฐานะ "อำเภอทดลองตามโครงการนำร่องอำเภอมิติใหม่ 4 อำเภอแรกของประเทศ (REENGINEERING) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2537 ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและนำมาประยุกต์ใช้กับอำเภอต่างๆ ต่อมา

4.เกียรติประวัติ หรือ รางวัลที่เคยได้รับผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาการหรือวิชาชีพ
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2526 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ด้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่าง พ.ศ. 2526 กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
 • ได้รับรางวัล "บุคคลผู้มีงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2552” ประเภทบุคคลด้านการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักงาน ปปส.ภาค 6 จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2552” จากนายกรัฐมนตรี ประเภทบุคคลด้านการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge best OTOP จ.อุทัยธานี รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับประเทศ

***************************************
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จ.ราชบุรี ประจำปี 2554

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทต่างๆ  ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานในไร่นาของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมในอนาคต

ในปี พ.ศ.2554 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป  ได้แก่

ภาพจำลองประกอบบทความ
ที่มาของภาพ
http://www.gotoknow.org/
blog/dongluang/118163
เกษตรกรดีเด่น สาขาทำนา
 • อันดับ 1 นางสำเนียง ฮวดลิ้ม ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • อันดับ 2 นายสุวัจ  เออทอ ต.ห้วยยางโทน  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • อันดับ 3 นายไพรวัลย์   พวงศิริ  ต.ปากช่อง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน
 • นายขวัญชัย   หมื่นขจร  ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น
 • นายจักรพันธ์ พะโยธา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
 • นายอดิเรก  กวางคิรี  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
 • กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น
 • ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปากช่อง  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

****************************
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทียน บุนนาค ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คนที่ 7

ท่านผู้หญิงอู่ (ธิดาพระยาภักดีนฤบดินทร หรือพระอมรินทรฤาไชย (กุ้ง วงศาโรจน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนที่ 5 ) สมรสกับเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) มีบุตรชื่อ "เทียน"  นี่เป็นความสัมพันธ์อีกครั้งของตระกูล "วงศาโรจน์" และ "บุนนาค" 

จางวางตรี พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) เกิดในรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2406  เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กวิเศษ แล้วเป็นหลวงวิชิตภักดี ตำแหน่งผู้ช่วยราชการจังหวัดเพชรบุรี  ต่อมาในปี พ.ศ.2429 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค)
เมื่อ พ.ศ. 2437 โปรดฯ ให้รวมหัวเมืองจัดเป็นมณฑลเทศาภิบาล เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) ผู้บิดา เมื่อยังเป็นที่พระยาสุรินทรฤาไชย ได้เป็นตำแหน่งสมุหเทศา ภิบาลมณฑลราชบุรี และย้ายมาประจำอยู่ ณ เมืองราชบุรี จึงโปรดฯ ให้พระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (เทียน) เป็นผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี

พ.ศ.2440  เป็นพระยาอมรินทรฤาไชยตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี  รับราชการที่นั่นได้ 2 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกลับไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทรฤาไชย ให้ตรงกับตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีด้วย

พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี และเมืองเพชรบุรี เมื่อสร้างทางรถไฟแล้ว ได้เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีเกือบทุกปี พระยาสุรินทรฤาไชยต้องจัดการรับเสด็จฯ ต่อมาได้เป็นแม่กองดูแลการสร้างพระราชวังที่บ้านปืน (พระรามราชนิเวศน์) อีกด้วย

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) รับราชการในรัชกาลที่ 5 มีบำเหน็จความชอบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ที่สูงสุดได้แก่ ทุติยจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 3 มงกุฏสยามชั้นที่ 3 และเหรียญรัตนภรณ์ชั้นที่ 3 และเข็มข้าหลวงเดิม

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ตามนามของบิดา และโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจางวางตรีในกรมมหาดเล็กหลวง ดูแลรักษาพระรามราชนิเวศน์ต่อมาจนตลอดอายุ

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) สมรสกับคุณหญิงทิพย์ ธิดาเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) มีบุตรธิดา 6 คน  บุตรได้แก่ ประทีปและบรรเทิง มีบุตรที่เกิดกับภรรยาอื่นได้แก่ หลวงอุชุงคดี (ทวน) ทูน คล้าย ประทับ และพันโทขุนรอนปรปักษ์ (ลัพ)

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) ถึงอนิจกรรม พ.ศ. 2464 อายุ 58 ปี
มีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น 16 คน

*********************************************
ที่มาข้อมูลและภาพ :
ชมรมสายสกุลบุนนาค. (2548). พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุญนาค). [Online]. Available :http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang027.html. [2554 กรกฏาคม 12 ].
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สกุล "วงศาโรจน์ " กับ จ.ราชบุรี

นามสกุล "วงศาโรจน์" เป็นนามสกุลที่มีความเกี่ยวพันกับ จ.ราชบุรี เท่าที่สืบค้นได้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยกรุงธนบุรี เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นเจ้าเมืองราชบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดต่อกันมา ตามลำดับ ดังนี้
 1. พระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์)  พระเจ้าตากสินมหาราช-รัชกาลที่ 1
 2. พระยาราชบุรี (แสง วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 2 
 3. พระยาราชบุรี (เนียม วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 2 - รัชกาลที่ 3
 4. พระยาราชบุรี (กลั่น วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4
 5. พระยาอัมรินทร์ฤาไชย (กุ้ง วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5
 6. พระยาอัมรินทร์ฤาไชย (นิ่ม  วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 5 - พ.ศ.2440
หลังจากนั้นมา  ก็ไม่มีปรากฏนามสกุล "วงศาโรจน์" ขึ้นดำรงเจ้าเมืองและผู้ว่าเมืองราชบุรี อาจเพราะมีการเปลี่ยนแปลงสกุลไปตามสายญาติต่างๆ  เช่น บุนนาค เป็นต้น

พระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์)
ท่านเป็นบุตรของนายขุนแกล้ว และนางเดื่อ ซึ่งนางเดื่อ นี้เป็นธิดาของยายเจ้าเมือง ยายเจ้าเมืองเป็นพี่นางสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์ มหานาคนารี  ซึ่งเป็นพระชนนีของสมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินี (ท่านนาง) พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (พระบรมราชินีพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี จึงถือได้ว่าตระกูลวงศาโรจน์สืบสายหนึ่งมาจากราชินิกุลบางช้าง ราชินิกุลสายนี้มักรับราชการสนองพระเดชพระคุณในแถบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ต่อมาถึงราชบุรีด้วย) ซึ่งมีนิวาสถานเดิมอยู่ที่ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นี้เอง   พระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์) สมรสกับท่านผู้หญิงอิม มีบุตรชายชื่อ แสง วงศาโรจน์ และเนียม  วงศาโรจน์


 อนุสาวรีย์เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์
วัดบางแคใหญ่ ต.แควอ้อม
 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่มาของภาพ
http://touronthai.com/
gallery/placeview.php?
place_id=33000017
พระยาราชบุรี (แสง  วงศาโรจน์)
มีนามเดิมว่า "แสง" เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2311 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน ยี่ ปี ชวด สัมฤทธิ์ศก จุลศักราช 1130  เป็นบุตรของพระยาราชบุรี (เสม) และท่านผู้หญิงอิม 

เดิมท่านมีบรรดาศักดิ์ใดไม่ทราบ ทราบแต่ว่ามีความดีความชอบมาโดยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ครั้งต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 1 กล่าวคือในขณะที่ผู้บิดาคือพระยาราชบุรี (เสม) ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาราชบุรี หลังจากปราบดาภิเษกเสร็จ ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว (พ.ศ.2325) ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานบรรดาศักดิ์นายแสงในคราวเดียวกันตามนี้ว่า "ให้นายแสง เป็นพระสมุทรสงคราม" (เจ้าเมืองสมุทรสงคราม)

ต่อมาได้เป็นพระยาราชบุรี คนที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ต่อจากพระยาราชบุรี (เสม) ผู้เป็นบิดา และเมื่อเจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) สมุหพระกลาโหมถึงแก่อสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชบุรี (แสง) ขึ้นเป็นเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ ที่สมุหพระกลาโหม ซึ่งถือเป็นต้นสกุล วงศาโรจน์ 

เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง) ท่านมีน้องชายร่วมสายโลหิตอยู่ 1 ท่าน คือ เนียม วงศาโรจน์ ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาราชบุรี คนที่ 3   ปลายสมัยรัชกาลที่ 2-รัชกาลที่ 3
เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง) ท่านเป็นบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านได้สร้างวัดไว้หลายแห่ง คือ วัดอัมรินทราราม (วัดตาล) ตั้งอยู่ ต.โคกหม้อ อ.เมือง ราชบุรี สร้างวัดบางแคใหญ่ สร้างวัดบางแคน้อย ที่ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา สมุทรสงคราม

เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง) ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2365 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 ปี มะเมีย สัมฤทธิ์ จุลศักราช 1184 อายุได้ 54 ปี ตรงกับรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี

บุตรหลานของท่านที่มีชื่อเสียง คือ
 • พระยาราชบุรี (กลั่น วงศาโรจน์) เจ้าเมืองราชบุรี คนที่ 4
 • พระยาราชบุรี (กุ้ง วงศาโรจน์) เจ้าเมืองราชบุรี คนที่ 5  (พระยาราชบุรี (กุ้ง) มีธิดาคือ ท่านผู้หญิงอู่ เป็นภรรยาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ (เทศ บุนนาค) )
 • พระยาราชบุรี (นิ่ม วงศาโรจน์) คนที่ 6

หมายเหตุ : หากข้อมูลในบทความนี้มีข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้ช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขไว้ในท้ายบทความนี้ด้วยครับ  เนื่องจากข้อมูลค่อนข้างหายาก (โดยเฉพาะท่านผู้เป็นเจ้าของตระกูล "วงศาโรจน์" หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ)

*******************************************
ที่มาข้อมูล :
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านโบราณวัตถุของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านโบราณวัตถุของราชบุรี

พระมหาผ่อง ผลิตตธมฺโม
อายุ 73 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3233-7128
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาอนุรักษ์โบราณวัตถุ
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • เป็นพระนักอนุรักษ์ได้อุทิศตนให้กับงานอนุรักษ์และศึกษาโบราณคดีจากลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เพื่อให้ชาวราชบุรีรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณวัตถุ แล้วร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้สืบไป ภายในกุฏิและภายนอกกุฏิมีเครื่องปั้นดินเผา ทั้งเผาเคลือบ เผาแกร่งและดินเผาธรรมดาซึ่งเป็นของเก่าที่ผลิตในประเทศไทยและที่มาจากเมืองจีน
 • เป็นพระนักโบราณคดีที่อุทิศตนให้กับงานอนุรักษ์และศึกษาโบราณคดีจากลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เริ่มสะสมอย่างจริงจัง ตั้งแต่ ปี 2518 ขณะเดียวกันท่านได้มอบสิ่งของบางชิ้นให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และโรงเรียนใหญ่ๆ ในจังหวัดราชบุรี
 • โบราณวัตถุที่ท่านรวบรวมไว้ ล้วนเป็นหลักฐานว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองที่สืบเนื่องมาจากเมืองคูบัวที่มีมาแต่สมัยทวารวดี ในท้องน้ำแม่กลองได้พบเครื่องถ้วยของจีน มีตั้งแต่ของก่อนสมัยราชวงศ์ถังลงมาถึงสมัยห้าราชวงศ์ สมัยซ้อง สมัยหยวน สมัยหมิง และสมัยชิง และสมัยหยวนและสมัยซ้องพบของมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่าเมืองราชบุรีระยะนั้นเริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเมืองท่า ในพุทธศตวรรษที่ 18-19
 • ผู้สนใจมาเยี่ยมชมวัดเสมอ สิ่งของที่น่าสนใจได้แก่ ภาชนะสำริดวัฒนธรรมดองซอนที่มีลวดลายนกบินทวนเข็มนาฬิการูปคน หม้อก้นกลมคอสูงปากบานสมัยทวารวดี สังข์สำริดสมัยลพบุรี เป็นต้น
***************************************
นายประสาท อรรถกรศิริโพธิ์
อายุ 74 ปี
อาชีพ ข้าราชการครูบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 428 หมู่ 3 บ้านตลาดบ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  โทร.0-3236-2241
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล สะสมโบราณวัตถุ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นอำเภอจอมบึง โดยการออกสำรวจและค้นหาด้วยตัวเอง ได้รับโบราณวัตถุ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนที่เคยบริหาร และจัดมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนที่สนใจ

*******************************************
พระมหาประกอบ โชติปุญโญ
อายุ 43 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม)
ที่อยู่ /โทรศัพท์ วัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านพิพิธภัณฑ์
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล พระมหาประกอบ โชติปุญโญ พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดราชบุรี ท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์จากเจ้าอาวาสองค์ก่อน ในด้านการศึกษาของวัด โดยทำการเปิดสอนและจัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน สำหรับด้านการพัฒนาวัด ได้ทำการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วัดโชติทายการาม ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ สองชั้น มีมุขหน้าหลัง ชั้นล่างเป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชั้นบนเป็นที่เก็บรวบรวมของสมัยเก่า มีห้องพระเก่า แต่ละชุดแบ่งออกเป็นสัดส่วน เป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาชม และควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

***************************************
พระสุชิน ฐิตธมฺโม
อายุ 55 ปี
อาชีพ พระสงฆ์
ที่อยู่/โทรศัพท์ สำนักสงฆ์บ่อหวี หมู่ ๔ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ อนุรักษ์โบราณวัตถุ
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล พระสุชิน ฐิตธมฺโม ผู้ดูแลสำนักสงฆ์บ่อหวี ท่านสนใจเก็บ รวบรวมวัตถุโบราณซึ่งชาวบ้านนำมาถวายมานานแล้ว วัตถุโบราณที่เก็บรักษามีทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ในยุคหิน ยุคสำริด ยุคเหล็ก เครื่องเคลือบดินเผาทุกประเภท ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนเครื่องมือของชาวบ้านที่มีเทคนิควิทยา
 • เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน บริเวณสำนักสงฆ์บ่อหวี 
 • เป็นผู้รณรงค์ให้มีการสืบสานวัฒนธรรม จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
*****************************************
พระสมศรี ขนติสาโร
อายุ 60 ปี
อาชีพ พระภิกษุ
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดสระตะโก ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านพิพิธภัณฑ์

****************************************
นายวัลลภ อุมัษเฐียร
อายุ 51 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 94 หมู่ 1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร.0-3222-1189
ความชำนาญ/ ความสนใจ อนุรักษ์โบราณวัตถุ
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล นายวัลลภ อุมัษเฐียร เจ้าของพิพิธภัณฑ์ภโวทัย สนใจเก็บรวบรวมวัตถุโบราณสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โบราณวัตถุที่เก็บรักษามีทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ในยุคหิน ยุคสำริด ยุคเหล็ก เครื่องเคลือบดินเผาทุกประเภท

*****************************************
พระอธิการนุชิต วชิราวุฑโฒ
อายุ 42 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดขนอน)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดขนอน หมู่ ๔ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3223-3386,0-1753-1230,0-3235-4272
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล  เป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลประสานงานพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน โดยพิพิธภัณฑ์ หนังใหญ่วัดขนอน ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2539 เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น. เรื่องราวและสิ่งที่นำเสนอในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเป็นการจัดนิทรรศการถาวร แสดงตัวหนังใหญ่ที่มีอายุกว่า 100 ปี สร้างโดยพระครูศรัทธาสุนทร(หลวงปู่กล่อม) ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีคำบรรยายเป็นตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ตัวหนังใหญ่แต่ละตัว และมีเทปการบรรยายเปิดในระหว่างที่มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลในพิพิธภัณฑ์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ มีแผ่นพับอธิบายความเป็นมาโดยย่อประกอบการชม  มีการแสดงหนังใหญ่สาธิตให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชม ในทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-11:00 น. และยังจัดให้มีการแสดงสาธิตเป็นกรณีพิเศษเมื่อมีหน่วยงานหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ติดต่อเข้ามา มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแกะสลักหนังใหญ่ ทางพิพิธภัณฑ์ได้ให้ความร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้ขอความร่วมมือเข้ามาโดยตลอด

****************************************
นางสอางค์ พรหมอินทร์
อายุ 70 ปี
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3237-2392,0-9885-8817
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านพิพิธภัณฑ์
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • ประธานพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • สอนการอ่านและเขียน ภาษามอญ ในโรงเรียน
 • สอนทอผ้าโสร่งของบ้านม่วง
**************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านโบราณวัตถุ. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/145/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 18 ].
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านของราชบุรี

นายกิ้ม กงเหลียง
อายุ 69 ปี
อาชีพ ทำนา
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1941-4711
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านหมอทำขวัญนาคภาษาท้องถิ่น คือภาษาลาวเวียง และด้านพิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรมดั้งเดิม โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้สูงอายุ ตั้งแต่เมื่อ ปี 2499 และ 2495 ตามลำดับ ได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆในท้องถิ่น และได้พยายามที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังไว้เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นไว้

**************************************************
พระครูสิริคณาภรณ์
อายุ 73 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดนาหนอง หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3220-7222,0-1705-0331
ความชำนาญ / ความสนใจ  เป็นผู้มีความสนใจในด้านพัฒนาวัดและชุมชนควบคู่กันไปในลักษณะบูรณาการได้จัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ เป็นการอนุรักษ์สิ่งทอของชาวไท-ยวนให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ ได้เจริญก้าวหน้า โดยกลุ่มสตรีทุกภาคของประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมศูนย์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ได้รับประกาศเกียรติบัตร จากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็น “กลุ่มอาชีพทอผ้ามีผลงานพัฒนาชุมชนดีเด่น”
 • ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2545 จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็น “กลุ่มสตรีดีเด่นในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ”
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภททอผ้าลายจก ในงานศูนย์ศิลปชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รับวุฒิบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองวัดนาหนอง ได้ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด
***********************************************
นายอุดม สมพร
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 66 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 32/23 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานที่ทำงาน จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
ความชำนาญ/ความสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของชาวไท-ญวน การออกแบบลายผ้าจกเมืองคูบัว
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • พ.ศ.2534 ประกาศเกียรติคุณ จากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าได้มีส่วนร่วมจัดห้องพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาวไท-ยวน
 • พ.ศ.2541 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย (ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น)
*******************************************
นายเบาะ กงจก
อายุ 64 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 124/3 หมู่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
 • วิทยากรด้านวัฒนธรรม
********************************************
นายรวย ชีช่วง
อายุ 65 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (พิธีกรรมของชาวกระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • กรรมการหมู่บ้าน และกรรมการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อของชาวกระเหรี่ยง
 • วิทยากรด้านวัฒนธรรม
*******************************************
นายเกรียงไกร ชีช่วง
อายุ 29 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน
 • วิทยากรกระบวนการระดับอำเภอของประชาคมราชบุรี
 • ผู้ประสานงานเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 • คณะกรรมการกลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน
**************************************
นายชูศิลป์ ชีช่วง
อายุ 40 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทร.0-9516-7464
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (การพูด และร้องเพลงภาษากระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง เมื่อ พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน
 • กรรมการเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก
 • อนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • กรรมการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 • เป็นผู้ผลักดันงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวกระเหรี่ยง
****************************************
นายเตียง ซอแระ
อายุ 52 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (การพูด และร้องเพลงภาษากระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • วิทยากรท้องถิ่นด้านการสร้างบ้านของชาวกระเหรี่ยง
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลบ้านบึง
****************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/182/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].
อ่านต่อ >>

ผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงของราชบุรี

นายเทพ ทองลิ่ม
อายุ 63 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และบ้านเลขที่ 78 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0-3236-2034,0-6011-4642
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาดุริยางคศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • มีวงมโหรีผู้สูงอายุ และเป็นหัวหน้าวง
 • ถ่ายทอด แนะนำแก่ผู้ที่สนใจดนตรีไทยหลายชนิด
 • ซ่อม-สร้าง ดนตรีไทยได้หลายชนิด เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ย จะเข้ ขิมกลองยาว อังกะลุง ฆ้อง กลองแขก กลองทัด ฯลฯ
 • ช่วยแสดงร่วมกับวงสูงอายุอำเภอสวนผึ้ง
 • ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่น ด้านดนตรี ปี 2543 จากสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • สภาผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี ให้เป็นวงแสดงโชว์ในนามตัวแทนอำเภอจอมบึง และเป็นวงประจำเปิดงานและสลับรายการเมื่อวันสถาปนา 21 เมษายน 2545
****************************************
นายเลี่ยม แก้วทิมา
อายุ 72 ปี
อาชีพ เกษตรกร
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ 3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0-3238-7132
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา คีตศิลป์(เพลงพื้นบ้าน)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ได้รับเชิญไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทุกช่อง
 • ได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดทั้งปีและทุกปี
*****************************************
นางมาลี ใจห่อ
อายุ 83 ปี
อาชีพ ทำนา
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 85 หมู่ 7 บ้านหัวใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาคีตศิลป์(เพลงพวงมาลัย)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจด้านดนตรีไทย เป็นแม่แบบของตำบลหนองปลาหมอ ด้านร้องเพลงพวงมาลัย

****************************************
นายสายัณห์ ยอดยิ่ง
อายุ 69 ปี
อาชีพ เชิดหนังตลุง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 3 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-1485-6927
ความชำนาญ/ความสนใจ สาขาศิลปะการแสดง
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • ได้รับโล่จากการประกวดหนังตลุง เขตภาคกลาง ปี 2529 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 • เป็นวิทยากรสาธิตการเชิดหนังตลุงให้กับนักเรียน
****************************************
นายทองหล่อ เคลื่อสำริต
อายุ 70 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โทร.0-3239-9178
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาคีตศิลป์(เพลงพื้นบ้าน)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล การแสดงเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน
 • พ.ศ.2546 งานเที่ยวราชบุรี ปี 2003
 • พ.ศ.2547 งานเที่ยวราชบุรี ปี 2004
*************************************************
นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์
อายุ 44 ปี
อาชีพ ข้าราชการ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 52/3 หมู่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1943-9392
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดบางกะโด หมู่ 1 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้ฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์การแสดง “ลาวเขิน” ซึ่งได้สูญหายไปจากชุมชนบ้านบางกะโดนานแล้ว โดยรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นบางท่านที่เคยแสดง และยังมีชีวิตอยู่มาทำการแสดง, เป็นลูกหลาน เคยเห็นหรือเคยฝึกหัดมาร่วมรื้อฟื้น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนบ้านบางกะโด และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2544 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

*****************************************
นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์
อายุ 56 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ หมู่ 4 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โทร.0-1406-1967
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาศิลปะการแสดง(หนังใหญ่)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล  ได้รับการถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่จากลุงสว่าง ชะเกตุ ตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปี แสดงเองเรื่อยมา จนอายุประมาณ 40 ปี เป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดขนอน และสาธิตการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จนปัจจุบัน

*******************************************
นายพยงค์ มุกดา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 80 ปี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วตอนอายุ 83 ปี-ผู้รวบรวม)
เกิด วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2469 ในเรือลอยที่ลุ่มแม่น้ำกลอง จังหวัดราชบุรี
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล)

นายพยงค์ มุกดา เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากล และเพลงไทยแนวใหม่หลายหลากไว้เป็นจำนวนมากได้ใช้ชีวิตอยู่ในวงการเพลงมาเกือบครึ่งศตวรรษ สร้างสรรค์เพลงทุกแนวไว้จำนวนมาก

นอกจากจะได้รับยกย่องว่าเป็นเสาเอกของวงการเพลงแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการเพลงอย่างยิ่ง โดยได้ร่วมริเริ่มก่อตั้งสมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยา และสมาคมนักนิยมเพลงบางปะกง ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะถ่ายทอด ชี้แนะให้แก่ผู้สนใจเพลงได้อย่างชัดเจน ตลอดเวลาผลงานเพลงมีความละเอียดประณีต ไพเราะทั้งด้านฉันทลักษณ์และถ้อยคำ แฝงด้วยความคิด สอดแทรกจริยธรรมและสิ่งที่ควรปฏิบัติในสังคมนับว่ามีคุณค่าสูงยิ่ง ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์นานับประการแก่สาธารณะมาโดยตลอด จนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปในวงการ

ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • ผลงานการประพันธ์เพลงของนายพยงค์มีกว่า 1,500 เพลง เพลงนกขมิ้นเป็นเพลงแรกที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำเมื่อ พ.ศ.2487
 • แต่งเพลงให้นักร้องที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น นายสมยศ ทัศนพันธ์ นายธานินทร์ อินทรเทพ นายสุรพล สมบัติเจริญ นายชินกร ไกรลาศ เป็นต้น
 • ากประวัติชีวิตและผลงานดังกล่าว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายพยงค์ มุกดา เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2534 และได้เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
*************************************
นางพิสมัย จันทร์ปิตุ
อายุ 53 ปี
อาชีพ อาจารย์ 3 ระดับ 7 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 134 ประชาสันติ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านวิชาการ
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • เป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.2521-2522
 • สอนศิลปนิยม ศิลปวัฒนธรรมไทย การฝึกงานในลานและชุมชน วิทยาลัยอาชีวสุรินทร์ พ.ศ. 2523-2525
 • พัฒนาเยาวชนสตรี แม่บ้าน ประชาชน ด้านการอาชีพ และศิลปวัฒนธรรมไทย ในฐานะผู้สอนวิชาการพัฒนาชุมชน ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ พ.ศ.2526-ปัจจุบัน
 • เผยแพร่วัฒนธรรมทางสื่อวิทยุ พ.ศ. 2524-2526 ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการในรายการอนุรักษ์ชีวิตภาค F.M. A.M. เช่น เรื่องเพลงดำเนินการ และการใช้เพลงบรรเลงไทยเดิม ลาวดำเนินทราย
 • เผยแพร่วัฒนธรรมทางสื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสถาบันกษัตริย์
 • ารผลิตรายการโทรทัศน์ รายการอาชีวนิทัศน์ และรายการพิเศษทางวัฒนธรรม เป็นเวลากว่า 20 ปี
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานันทนาการและผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2542
*************************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านศิลปะการแสดง. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/181/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].
อ่านต่อ >>

ผู้ชำนาญการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของราชบุรี

นายสุรินทร์ เหลือลมัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 69 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 385 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0-3226-1280
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • บทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในวารสารเมือโบราณ ( พ.ศ. 2533,2536,2540,2543,2547,2549)
 • วารสารสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม (พ.ศ.2541,2542,2544,2546)
 • วารสารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2547)
 • บทความท้องถิ่นของเราในหนังสือพิมพ์จอมบึงวันนี้ รายเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง 
 • สถาปัตยกรรมไทยจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2540
 • หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2544
 • หนังสือ 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2547
 • หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี
 • สถาปัตยกรรมไทยจังหวัดราชบุรี
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตัวอย่าง ปี 2544 จัดโดยหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ
 • ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สาขานันทนาการและผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม ปี 2544 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • บุคคลตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ปี 2545 จัดโดยหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ
****************************************
นายอกนิษฐ์ โพธิ์ทอง
อายุ 57 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 78/9 หมู่ 6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาประวัติศาสตร์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล  ป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านประวัติศาสตร์ เมื่อ ปี 2537 จึงได้จัดทำหนังสือประวัติลาวเวียงบ้านสิงห์ และเขียนหนังสือไว้อีกหลายเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรุ่นหลัง ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของลาวเวียงบ้านสิงห์ในปัจจุบัน และได้พยายามที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังไว้เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นไว้

*******************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/180/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].
อ่านต่อ >>

ผู้ชำนาญการด้านภาษา หนังสือ และวรรณกรรมของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านภาษา หนังสือ และวรรณกรรมของราชบุรี

นายจวน เครือวิชฌายาจารย์
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 83 ปี
เกิด วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2466
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 4 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3237-2643
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • พ.ศ.2535 คัมภีร์โลกสมุตติในหนังสือ”ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง”
 • พ.ศ.2536 วัฒนธรรมประเพณีมอญ ในหนังสือ”ท้องถิ่นศึกษา” ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง”
 • แต่งหนังสือ เรื่องประเพณีมอญ, วิถีมอญ, วัฒนธรรมมอญ, ลางสังหรณ์ และทำขวัญมอญ
 • ได้รับโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่น ด้านภูมิปัญญา สาขาวรรณกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 • ประกาศเกียรติคุณสนับสนุน ชมรมไทยรามัญ
***************************************
นาวาเอก(พิเศษ)ทองย้อย แสงสินชัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อาชีพ รับราชการ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 3/2 ถนนเขางู ซอย 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-1861,0-6055-1314
สถานที่ทำงาน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง, นามแฝง วรกวินทร์)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • พ.ศ.2515 รางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิจอห์น เอฟ. เคนเนดี ชื่อผลงาน “บรรพชาปวัตน์คำกลอน”
 • พ.ศ.2537 ชนะเลิศประกวดกาพย์เห่เรือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อผลงาน “กาพย์เห่เรือปีกาญจนาภิเษก”
 • พ.ศ.2541 รางวัลที่ 2 การแต่งเพลงวันครู ของคุรุสภา ชื่อผลงาน “เพลงเทียนส่องฟ้า”
 • พ.ศ.2542 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลเกียรติยศ สร้างชื่อเสียงให้อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ.2543 รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.2545 โล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินดีเด่นจังหวัดราชบุรี สาขาวรรณศิลป์
*****************************************
นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ
อายุ 62 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-1297-1834
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • เป็นนักเขียนกลอน เริ่มเขียนกวีนิพนธ์ ตั้งแต่ ปี 2513 เป็นสมาชิกของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกร่วมเขียนกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่างๆ และเป็นสมาชิกนักเรียนแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเขียนไทยร่วมคณะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเขียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เป็นคอลัมน์นิสต์หลายนามปากกา มีผลงานต่อเนื่องทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี งานเขียนหลายชิ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านดีอันเป็นประโยชน์ต่อชาวราชบุรีโดยตรง  ผลงานที่รวมเล่ม ได้แก่ ล้อโลกที่หมุนกลับ รวมฝันเมื่อวันวาน แววรุ้งที่ราชบุรี เที่ยวเฟื่องเมืองราชบุรี ด้วยรักและผูกพัน นิราศเชียงใหม่
 • ได้มีโอกาสทูลเกล้าฯถวายบทร้อยกรองถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดเขาวัง ราชบุรี ปี พ. ศ. 2514
 • ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากมูลนิธิจอห์น เอ. เอกิน ประเทศไทย จากผลงาน “นิราศเชียงใหม่”
 • โล่ทองคำจากชมรมนักกลอนเทพศรีกวีศิลป์ จากผลงาน “สังคมไทยในปัจจุบัน”
 • ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี จากผลงานร่วมร้อยกรอง หนังสือรวมราชสดุดี
*****************************************
นางสาวอำไพ มัฆมาน
อายุ 65 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 12 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0-3237-2415
ความชำนาญ/ความสนใจ สาขาภาษาศาสตร์
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • จัดทำแบบเรียนภาษามอญสำหรับเด็ก
 • จัดทำหลักการอ่านภาษามอญ
 • เป็นกรรมการชำระพจนานุกรมมอญ
 • ร่วมปรับปรุงแก้ไขปทานุกรมมอญ-ไทย เกี่ยวกับสมุนไพร ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
*****************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านภาษา หนังสือ วรรณกรรม. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/179/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].


อ่านต่อ >>