วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

พระครูสังฆบริบาล..นักอนุรักษ์หนังใหญ่


พระครูสังฆบริบาล (นพพร อาจิตธมฺโม) เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 ที่บ้านเลขที่ 85 ตรอกต้นโพธิ์ แขวงสัมพันธ์วงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นามเดิมว่า นพพร ธรรมนันทาวัฒน์ ต่อมาได้อุปสมบทที่วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดขนอน เมื่อปี พ.ศ.2532 มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2542
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2532 ท่านพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดขนอนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2532 ซึ่งในครั้งนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำริถึงโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอน โดยจะมีการสร้างหนังใหญ่ชุดใหม่ สำหรับใช้แสดงแทนหนังใหญ่ชุดเก่าที่ชำรุด แล้วนำหนังใหญ่ชุดเก่าไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะได้สร้างอาคารขึ้นในโอกาสต่อไป
ท่านและกรรมการวัดได้สนองพระราชดำริ โดยจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดสร้างหนังใหญ่ชุดใหม่ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรและมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง เป็นผู้จัดทำจนสำเร็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 313 ตัว รวมทั้งมีการสืบสานการแสดงหนังใหญ่ โดยการจัดหาวิทยากรและฝึกนักเรียนจากโรงเรียนวัดขนอนขึ้นจำนวนหนึ่ง ให้เป็นผู้สืบทอดตลอดมาจนเท่าถึงปัจจุบัน ตลอดจนได้ประสานขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดหางบประมาณมาดำเนินการบูรณะกุฎิเก่าของพระครูศรัทธาสุนทร (กล่อม) อดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนผู้ริเริ่มสร้างหนังใหญ่วัดขนอนเป็นชุดแรกให้เป็นอาคารจัดแสดงหนังใหญ่ชุดเก่า จนแล้วเสร็จ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้
ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอน เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ท่านจึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2535 จากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยเช้ารับพระราชทานเกี่ยรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2535
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 261-262).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น