วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านโบราณวัตถุของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านโบราณวัตถุของราชบุรี

พระมหาผ่อง ผลิตตธมฺโม
อายุ 73 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3233-7128
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาอนุรักษ์โบราณวัตถุ
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • เป็นพระนักอนุรักษ์ได้อุทิศตนให้กับงานอนุรักษ์และศึกษาโบราณคดีจากลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เพื่อให้ชาวราชบุรีรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณวัตถุ แล้วร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้สืบไป ภายในกุฏิและภายนอกกุฏิมีเครื่องปั้นดินเผา ทั้งเผาเคลือบ เผาแกร่งและดินเผาธรรมดาซึ่งเป็นของเก่าที่ผลิตในประเทศไทยและที่มาจากเมืองจีน
 • เป็นพระนักโบราณคดีที่อุทิศตนให้กับงานอนุรักษ์และศึกษาโบราณคดีจากลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เริ่มสะสมอย่างจริงจัง ตั้งแต่ ปี 2518 ขณะเดียวกันท่านได้มอบสิ่งของบางชิ้นให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และโรงเรียนใหญ่ๆ ในจังหวัดราชบุรี
 • โบราณวัตถุที่ท่านรวบรวมไว้ ล้วนเป็นหลักฐานว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองที่สืบเนื่องมาจากเมืองคูบัวที่มีมาแต่สมัยทวารวดี ในท้องน้ำแม่กลองได้พบเครื่องถ้วยของจีน มีตั้งแต่ของก่อนสมัยราชวงศ์ถังลงมาถึงสมัยห้าราชวงศ์ สมัยซ้อง สมัยหยวน สมัยหมิง และสมัยชิง และสมัยหยวนและสมัยซ้องพบของมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่าเมืองราชบุรีระยะนั้นเริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเมืองท่า ในพุทธศตวรรษที่ 18-19
 • ผู้สนใจมาเยี่ยมชมวัดเสมอ สิ่งของที่น่าสนใจได้แก่ ภาชนะสำริดวัฒนธรรมดองซอนที่มีลวดลายนกบินทวนเข็มนาฬิการูปคน หม้อก้นกลมคอสูงปากบานสมัยทวารวดี สังข์สำริดสมัยลพบุรี เป็นต้น
***************************************
นายประสาท อรรถกรศิริโพธิ์
อายุ 74 ปี
อาชีพ ข้าราชการครูบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 428 หมู่ 3 บ้านตลาดบ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  โทร.0-3236-2241
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล สะสมโบราณวัตถุ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นอำเภอจอมบึง โดยการออกสำรวจและค้นหาด้วยตัวเอง ได้รับโบราณวัตถุ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนที่เคยบริหาร และจัดมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนที่สนใจ

*******************************************
พระมหาประกอบ โชติปุญโญ
อายุ 43 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม)
ที่อยู่ /โทรศัพท์ วัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านพิพิธภัณฑ์
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล พระมหาประกอบ โชติปุญโญ พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดราชบุรี ท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์จากเจ้าอาวาสองค์ก่อน ในด้านการศึกษาของวัด โดยทำการเปิดสอนและจัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน สำหรับด้านการพัฒนาวัด ได้ทำการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วัดโชติทายการาม ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ สองชั้น มีมุขหน้าหลัง ชั้นล่างเป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชั้นบนเป็นที่เก็บรวบรวมของสมัยเก่า มีห้องพระเก่า แต่ละชุดแบ่งออกเป็นสัดส่วน เป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาชม และควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

***************************************
พระสุชิน ฐิตธมฺโม
อายุ 55 ปี
อาชีพ พระสงฆ์
ที่อยู่/โทรศัพท์ สำนักสงฆ์บ่อหวี หมู่ ๔ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ อนุรักษ์โบราณวัตถุ
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล พระสุชิน ฐิตธมฺโม ผู้ดูแลสำนักสงฆ์บ่อหวี ท่านสนใจเก็บ รวบรวมวัตถุโบราณซึ่งชาวบ้านนำมาถวายมานานแล้ว วัตถุโบราณที่เก็บรักษามีทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ในยุคหิน ยุคสำริด ยุคเหล็ก เครื่องเคลือบดินเผาทุกประเภท ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนเครื่องมือของชาวบ้านที่มีเทคนิควิทยา
 • เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน บริเวณสำนักสงฆ์บ่อหวี 
 • เป็นผู้รณรงค์ให้มีการสืบสานวัฒนธรรม จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
*****************************************
พระสมศรี ขนติสาโร
อายุ 60 ปี
อาชีพ พระภิกษุ
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดสระตะโก ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านพิพิธภัณฑ์

****************************************
นายวัลลภ อุมัษเฐียร
อายุ 51 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 94 หมู่ 1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร.0-3222-1189
ความชำนาญ/ ความสนใจ อนุรักษ์โบราณวัตถุ
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล นายวัลลภ อุมัษเฐียร เจ้าของพิพิธภัณฑ์ภโวทัย สนใจเก็บรวบรวมวัตถุโบราณสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โบราณวัตถุที่เก็บรักษามีทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ในยุคหิน ยุคสำริด ยุคเหล็ก เครื่องเคลือบดินเผาทุกประเภท

*****************************************
พระอธิการนุชิต วชิราวุฑโฒ
อายุ 42 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดขนอน)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดขนอน หมู่ ๔ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3223-3386,0-1753-1230,0-3235-4272
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล  เป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลประสานงานพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน โดยพิพิธภัณฑ์ หนังใหญ่วัดขนอน ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2539 เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น. เรื่องราวและสิ่งที่นำเสนอในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเป็นการจัดนิทรรศการถาวร แสดงตัวหนังใหญ่ที่มีอายุกว่า 100 ปี สร้างโดยพระครูศรัทธาสุนทร(หลวงปู่กล่อม) ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีคำบรรยายเป็นตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ตัวหนังใหญ่แต่ละตัว และมีเทปการบรรยายเปิดในระหว่างที่มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลในพิพิธภัณฑ์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ มีแผ่นพับอธิบายความเป็นมาโดยย่อประกอบการชม  มีการแสดงหนังใหญ่สาธิตให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชม ในทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-11:00 น. และยังจัดให้มีการแสดงสาธิตเป็นกรณีพิเศษเมื่อมีหน่วยงานหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ติดต่อเข้ามา มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแกะสลักหนังใหญ่ ทางพิพิธภัณฑ์ได้ให้ความร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้ขอความร่วมมือเข้ามาโดยตลอด

****************************************
นางสอางค์ พรหมอินทร์
อายุ 70 ปี
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3237-2392,0-9885-8817
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านพิพิธภัณฑ์
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • ประธานพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • สอนการอ่านและเขียน ภาษามอญ ในโรงเรียน
 • สอนทอผ้าโสร่งของบ้านม่วง
**************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านโบราณวัตถุ. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/145/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 18 ].
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านของราชบุรี

นายกิ้ม กงเหลียง
อายุ 69 ปี
อาชีพ ทำนา
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1941-4711
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านหมอทำขวัญนาคภาษาท้องถิ่น คือภาษาลาวเวียง และด้านพิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรมดั้งเดิม โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้สูงอายุ ตั้งแต่เมื่อ ปี 2499 และ 2495 ตามลำดับ ได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆในท้องถิ่น และได้พยายามที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังไว้เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นไว้

**************************************************
พระครูสิริคณาภรณ์
อายุ 73 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดนาหนอง หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3220-7222,0-1705-0331
ความชำนาญ / ความสนใจ  เป็นผู้มีความสนใจในด้านพัฒนาวัดและชุมชนควบคู่กันไปในลักษณะบูรณาการได้จัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ เป็นการอนุรักษ์สิ่งทอของชาวไท-ยวนให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ ได้เจริญก้าวหน้า โดยกลุ่มสตรีทุกภาคของประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมศูนย์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ได้รับประกาศเกียรติบัตร จากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็น “กลุ่มอาชีพทอผ้ามีผลงานพัฒนาชุมชนดีเด่น”
 • ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2545 จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็น “กลุ่มสตรีดีเด่นในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ”
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภททอผ้าลายจก ในงานศูนย์ศิลปชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รับวุฒิบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองวัดนาหนอง ได้ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด
***********************************************
นายอุดม สมพร
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 66 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 32/23 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานที่ทำงาน จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
ความชำนาญ/ความสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของชาวไท-ญวน การออกแบบลายผ้าจกเมืองคูบัว
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • พ.ศ.2534 ประกาศเกียรติคุณ จากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าได้มีส่วนร่วมจัดห้องพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาวไท-ยวน
 • พ.ศ.2541 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย (ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น)
*******************************************
นายเบาะ กงจก
อายุ 64 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 124/3 หมู่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
 • วิทยากรด้านวัฒนธรรม
********************************************
นายรวย ชีช่วง
อายุ 65 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (พิธีกรรมของชาวกระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • กรรมการหมู่บ้าน และกรรมการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อของชาวกระเหรี่ยง
 • วิทยากรด้านวัฒนธรรม
*******************************************
นายเกรียงไกร ชีช่วง
อายุ 29 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน
 • วิทยากรกระบวนการระดับอำเภอของประชาคมราชบุรี
 • ผู้ประสานงานเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 • คณะกรรมการกลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน
**************************************
นายชูศิลป์ ชีช่วง
อายุ 40 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทร.0-9516-7464
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (การพูด และร้องเพลงภาษากระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง เมื่อ พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน
 • กรรมการเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก
 • อนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • กรรมการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 • เป็นผู้ผลักดันงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวกระเหรี่ยง
****************************************
นายเตียง ซอแระ
อายุ 52 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (การพูด และร้องเพลงภาษากระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • วิทยากรท้องถิ่นด้านการสร้างบ้านของชาวกระเหรี่ยง
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลบ้านบึง
****************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/182/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].
อ่านต่อ >>

ผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงของราชบุรี

นายเทพ ทองลิ่ม
อายุ 63 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และบ้านเลขที่ 78 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0-3236-2034,0-6011-4642
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาดุริยางคศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • มีวงมโหรีผู้สูงอายุ และเป็นหัวหน้าวง
 • ถ่ายทอด แนะนำแก่ผู้ที่สนใจดนตรีไทยหลายชนิด
 • ซ่อม-สร้าง ดนตรีไทยได้หลายชนิด เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ย จะเข้ ขิมกลองยาว อังกะลุง ฆ้อง กลองแขก กลองทัด ฯลฯ
 • ช่วยแสดงร่วมกับวงสูงอายุอำเภอสวนผึ้ง
 • ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่น ด้านดนตรี ปี 2543 จากสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • สภาผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี ให้เป็นวงแสดงโชว์ในนามตัวแทนอำเภอจอมบึง และเป็นวงประจำเปิดงานและสลับรายการเมื่อวันสถาปนา 21 เมษายน 2545
****************************************
นายเลี่ยม แก้วทิมา
อายุ 72 ปี
อาชีพ เกษตรกร
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ 3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0-3238-7132
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา คีตศิลป์(เพลงพื้นบ้าน)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ได้รับเชิญไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทุกช่อง
 • ได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดทั้งปีและทุกปี
*****************************************
นางมาลี ใจห่อ
อายุ 83 ปี
อาชีพ ทำนา
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 85 หมู่ 7 บ้านหัวใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาคีตศิลป์(เพลงพวงมาลัย)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจด้านดนตรีไทย เป็นแม่แบบของตำบลหนองปลาหมอ ด้านร้องเพลงพวงมาลัย

****************************************
นายสายัณห์ ยอดยิ่ง
อายุ 69 ปี
อาชีพ เชิดหนังตลุง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 3 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-1485-6927
ความชำนาญ/ความสนใจ สาขาศิลปะการแสดง
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • ได้รับโล่จากการประกวดหนังตลุง เขตภาคกลาง ปี 2529 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 • เป็นวิทยากรสาธิตการเชิดหนังตลุงให้กับนักเรียน
****************************************
นายทองหล่อ เคลื่อสำริต
อายุ 70 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โทร.0-3239-9178
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาคีตศิลป์(เพลงพื้นบ้าน)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล การแสดงเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน
 • พ.ศ.2546 งานเที่ยวราชบุรี ปี 2003
 • พ.ศ.2547 งานเที่ยวราชบุรี ปี 2004
*************************************************
นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์
อายุ 44 ปี
อาชีพ ข้าราชการ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 52/3 หมู่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1943-9392
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดบางกะโด หมู่ 1 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้ฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์การแสดง “ลาวเขิน” ซึ่งได้สูญหายไปจากชุมชนบ้านบางกะโดนานแล้ว โดยรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นบางท่านที่เคยแสดง และยังมีชีวิตอยู่มาทำการแสดง, เป็นลูกหลาน เคยเห็นหรือเคยฝึกหัดมาร่วมรื้อฟื้น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนบ้านบางกะโด และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2544 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

*****************************************
นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์
อายุ 56 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ หมู่ 4 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โทร.0-1406-1967
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาศิลปะการแสดง(หนังใหญ่)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล  ได้รับการถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่จากลุงสว่าง ชะเกตุ ตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปี แสดงเองเรื่อยมา จนอายุประมาณ 40 ปี เป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดขนอน และสาธิตการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จนปัจจุบัน

*******************************************
นายพยงค์ มุกดา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 80 ปี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วตอนอายุ 83 ปี-ผู้รวบรวม)
เกิด วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2469 ในเรือลอยที่ลุ่มแม่น้ำกลอง จังหวัดราชบุรี
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล)

นายพยงค์ มุกดา เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากล และเพลงไทยแนวใหม่หลายหลากไว้เป็นจำนวนมากได้ใช้ชีวิตอยู่ในวงการเพลงมาเกือบครึ่งศตวรรษ สร้างสรรค์เพลงทุกแนวไว้จำนวนมาก

นอกจากจะได้รับยกย่องว่าเป็นเสาเอกของวงการเพลงแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการเพลงอย่างยิ่ง โดยได้ร่วมริเริ่มก่อตั้งสมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยา และสมาคมนักนิยมเพลงบางปะกง ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะถ่ายทอด ชี้แนะให้แก่ผู้สนใจเพลงได้อย่างชัดเจน ตลอดเวลาผลงานเพลงมีความละเอียดประณีต ไพเราะทั้งด้านฉันทลักษณ์และถ้อยคำ แฝงด้วยความคิด สอดแทรกจริยธรรมและสิ่งที่ควรปฏิบัติในสังคมนับว่ามีคุณค่าสูงยิ่ง ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์นานับประการแก่สาธารณะมาโดยตลอด จนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปในวงการ

ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • ผลงานการประพันธ์เพลงของนายพยงค์มีกว่า 1,500 เพลง เพลงนกขมิ้นเป็นเพลงแรกที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำเมื่อ พ.ศ.2487
 • แต่งเพลงให้นักร้องที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น นายสมยศ ทัศนพันธ์ นายธานินทร์ อินทรเทพ นายสุรพล สมบัติเจริญ นายชินกร ไกรลาศ เป็นต้น
 • ากประวัติชีวิตและผลงานดังกล่าว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายพยงค์ มุกดา เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2534 และได้เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
*************************************
นางพิสมัย จันทร์ปิตุ
อายุ 53 ปี
อาชีพ อาจารย์ 3 ระดับ 7 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 134 ประชาสันติ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านวิชาการ
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • เป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.2521-2522
 • สอนศิลปนิยม ศิลปวัฒนธรรมไทย การฝึกงานในลานและชุมชน วิทยาลัยอาชีวสุรินทร์ พ.ศ. 2523-2525
 • พัฒนาเยาวชนสตรี แม่บ้าน ประชาชน ด้านการอาชีพ และศิลปวัฒนธรรมไทย ในฐานะผู้สอนวิชาการพัฒนาชุมชน ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ พ.ศ.2526-ปัจจุบัน
 • เผยแพร่วัฒนธรรมทางสื่อวิทยุ พ.ศ. 2524-2526 ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการในรายการอนุรักษ์ชีวิตภาค F.M. A.M. เช่น เรื่องเพลงดำเนินการ และการใช้เพลงบรรเลงไทยเดิม ลาวดำเนินทราย
 • เผยแพร่วัฒนธรรมทางสื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสถาบันกษัตริย์
 • ารผลิตรายการโทรทัศน์ รายการอาชีวนิทัศน์ และรายการพิเศษทางวัฒนธรรม เป็นเวลากว่า 20 ปี
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานันทนาการและผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2542
*************************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านศิลปะการแสดง. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/181/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].
อ่านต่อ >>

ผู้ชำนาญการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของราชบุรี

นายสุรินทร์ เหลือลมัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 69 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 385 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0-3226-1280
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • บทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในวารสารเมือโบราณ ( พ.ศ. 2533,2536,2540,2543,2547,2549)
 • วารสารสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม (พ.ศ.2541,2542,2544,2546)
 • วารสารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2547)
 • บทความท้องถิ่นของเราในหนังสือพิมพ์จอมบึงวันนี้ รายเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง 
 • สถาปัตยกรรมไทยจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2540
 • หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2544
 • หนังสือ 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2547
 • หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี
 • สถาปัตยกรรมไทยจังหวัดราชบุรี
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตัวอย่าง ปี 2544 จัดโดยหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ
 • ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สาขานันทนาการและผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม ปี 2544 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • บุคคลตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ปี 2545 จัดโดยหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ
****************************************
นายอกนิษฐ์ โพธิ์ทอง
อายุ 57 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 78/9 หมู่ 6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาประวัติศาสตร์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล  ป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านประวัติศาสตร์ เมื่อ ปี 2537 จึงได้จัดทำหนังสือประวัติลาวเวียงบ้านสิงห์ และเขียนหนังสือไว้อีกหลายเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรุ่นหลัง ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของลาวเวียงบ้านสิงห์ในปัจจุบัน และได้พยายามที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังไว้เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นไว้

*******************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/180/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].
อ่านต่อ >>

ผู้ชำนาญการด้านภาษา หนังสือ และวรรณกรรมของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านภาษา หนังสือ และวรรณกรรมของราชบุรี

นายจวน เครือวิชฌายาจารย์
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 83 ปี
เกิด วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2466
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 4 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3237-2643
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • พ.ศ.2535 คัมภีร์โลกสมุตติในหนังสือ”ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง”
 • พ.ศ.2536 วัฒนธรรมประเพณีมอญ ในหนังสือ”ท้องถิ่นศึกษา” ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง”
 • แต่งหนังสือ เรื่องประเพณีมอญ, วิถีมอญ, วัฒนธรรมมอญ, ลางสังหรณ์ และทำขวัญมอญ
 • ได้รับโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่น ด้านภูมิปัญญา สาขาวรรณกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 • ประกาศเกียรติคุณสนับสนุน ชมรมไทยรามัญ
***************************************
นาวาเอก(พิเศษ)ทองย้อย แสงสินชัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อาชีพ รับราชการ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 3/2 ถนนเขางู ซอย 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-1861,0-6055-1314
สถานที่ทำงาน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง, นามแฝง วรกวินทร์)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • พ.ศ.2515 รางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิจอห์น เอฟ. เคนเนดี ชื่อผลงาน “บรรพชาปวัตน์คำกลอน”
 • พ.ศ.2537 ชนะเลิศประกวดกาพย์เห่เรือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อผลงาน “กาพย์เห่เรือปีกาญจนาภิเษก”
 • พ.ศ.2541 รางวัลที่ 2 การแต่งเพลงวันครู ของคุรุสภา ชื่อผลงาน “เพลงเทียนส่องฟ้า”
 • พ.ศ.2542 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลเกียรติยศ สร้างชื่อเสียงให้อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ.2543 รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.2545 โล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินดีเด่นจังหวัดราชบุรี สาขาวรรณศิลป์
*****************************************
นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ
อายุ 62 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-1297-1834
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • เป็นนักเขียนกลอน เริ่มเขียนกวีนิพนธ์ ตั้งแต่ ปี 2513 เป็นสมาชิกของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกร่วมเขียนกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่างๆ และเป็นสมาชิกนักเรียนแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเขียนไทยร่วมคณะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเขียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เป็นคอลัมน์นิสต์หลายนามปากกา มีผลงานต่อเนื่องทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี งานเขียนหลายชิ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านดีอันเป็นประโยชน์ต่อชาวราชบุรีโดยตรง  ผลงานที่รวมเล่ม ได้แก่ ล้อโลกที่หมุนกลับ รวมฝันเมื่อวันวาน แววรุ้งที่ราชบุรี เที่ยวเฟื่องเมืองราชบุรี ด้วยรักและผูกพัน นิราศเชียงใหม่
 • ได้มีโอกาสทูลเกล้าฯถวายบทร้อยกรองถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดเขาวัง ราชบุรี ปี พ. ศ. 2514
 • ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากมูลนิธิจอห์น เอ. เอกิน ประเทศไทย จากผลงาน “นิราศเชียงใหม่”
 • โล่ทองคำจากชมรมนักกลอนเทพศรีกวีศิลป์ จากผลงาน “สังคมไทยในปัจจุบัน”
 • ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี จากผลงานร่วมร้อยกรอง หนังสือรวมราชสดุดี
*****************************************
นางสาวอำไพ มัฆมาน
อายุ 65 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 12 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0-3237-2415
ความชำนาญ/ความสนใจ สาขาภาษาศาสตร์
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • จัดทำแบบเรียนภาษามอญสำหรับเด็ก
 • จัดทำหลักการอ่านภาษามอญ
 • เป็นกรรมการชำระพจนานุกรมมอญ
 • ร่วมปรับปรุงแก้ไขปทานุกรมมอญ-ไทย เกี่ยวกับสมุนไพร ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
*****************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านภาษา หนังสือ วรรณกรรม. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/179/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].


อ่านต่อ >>

ผู้ชำนาญการด้านศิลปวัตถุของราชบุรี (งานช่างสิบหมู่และงานช่างฝีมือ)

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านศิลปวัตถุของราชบุรี (งานช่างสิบหมู่และงานช่างฝีมือ)

นายเกษม ขวัญดี
อายุ 50 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา ศิลปกรรม (จิตรกรรม และประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในด้านจิตรกรรม และประติมากรรม ด้านปูนปั้น การเขียนลายไทย
รางวัล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ของโครงการประกวดศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 2 โดยใช้วัสดุซีเมนต์ เนื่องในปีรณรงค์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2539 ของ TPI เพาะช่างศูนย์วัฒนธรรมสมาคมประติมากรรมไทย

**********************************
นายอรุณ น่วมไข่
อายุ 61 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 203 หมู่ 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาศิลปกรรม
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้มีความสามารถในการตอกฉัตรที่มีฝีมือชั้นครู ผู้คนให้การยอมรับได้รับเชิญจากรายการคนไทยวันนี้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ไปสาธิตการตอกฉัตรด้วยกระดาษ

**********************************
นายเทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ
อายุ 55 ปี
อาชีพ รับราชการครู
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 121/1 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทร.0-3221-0129
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา ทัศนศิลป์(จิตรกรรม)
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • พ.ศ.2518 รางวัลที่ 3 การประกวดการแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม ประเภทประติมากรรม เนื่องในงานวันเกิดโรงเรียนเพาะช่าง
 • พ.ศ.2523 รางวัลที่ 1 ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย สาขาศิลปกรรม ประเภทจิตรกรรมไทยประเพณี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ.2529,2432,2534,2541 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทง ณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์
 • ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม ส่งเข้าร่วมคัดเลือกและจัดแสดงในระดับประเทศ ตั้งแต่ ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน
 • จัดพิมพ์เอกสารสูจิบัตรเผยแพร่สู่สารธารณชนจนเป็นที่ยอมรับในการวงการศิลปะ ตั้งแต่ปี 2523-2542
 • เป็นวิทยากรทางด้านศิลปะ ตั้งแต่ ปี 2524-2542
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ ตั้งแต่ ปี 2529-2542
 • เป็นกรรมการตัดสินผลงานศิลปะ ตั้งแต่ ปี 2528-2543
 • ได้รับเชิญให้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานต่างๆ ตั้งแต่ ปี 2522-2542
*****************************************
นายแขวง ขาวสะอาด
อายุ 59 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-3237-5018
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา ทัศนศิลป์(ประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจในงานศิลปะ ด้านปั้นปูน และการแกะสลักลวดลายไทย เช่น ทำลวดลายช่อฟ้าใบระกา มีความสามารถทางด้านการปั้นพระพุทธรูป, หงส์ และพญานาค ปั้นพระพุทธรูปให้กับโรงเรียนวัดชัยรัตน์

**************************************
นายประเสริฐ อรชร

อายุ 63 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 140 หมู่ 9 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1987-4652
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจในงานศิลปะ ด้านปั้นปูนและการแกะสลักลวดลายไทย เช่น ทำลวดลายช่อฟ้าใบระกา มีความสามารถทางด้านการปั้น และแกะสลัก เป็นช่างทำอุโบสถวัดพระศรีอารย์

****************************************
นายสุทิน เงอเลอะ
อายุ 59 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 4 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-3237-5018
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจในงานศิลปะ ด้านปั้นปูนและการแกะสลักลวดลายไทย เช่น ทำลวดลายช่อฟ้าใบระกา มีความสามารถทางด้านการปั้นพระพุทธรูป, หงส์ และพญานาค

*****************************************
ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ อนุกูล
อายุ 70 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาจิตรกรรม
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • การฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • จัดอุทยานการศึกษา
 • การจัดพิพิธภัณฑ์
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๕
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากเทศบาลนครปักกิ่ง ประเทศจีน
 • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
********************************************
นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 71 ปี
เกิด  8 มกราคม พ.ศ.2479
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • นายก่อเกียรติได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์ผลงานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันมีผลงานและเกียรติประวัติดีเด่นจนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตกรรม
 • ได้รับการประกาศเกียติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2542
**********************************************
นางสาวทองอยู่ กำลังหาญ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 76 ปี
เกิด วันที่ 5 ตุลาคม 2473
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • ได้รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดผ้าซิ่นตีนจก งานศิลปะเมืองราชบุรี ที่บ้านคูบัว วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2529
 • เกียรติบัตรจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น สาขาการช่างฝีมือ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534
 • โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จากประธานคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534
 • ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ในการประกวดผ้าประเภทที่ 1 ผ้าโบราณ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดผ้าประเภทที่ 2 “ตีนจก” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2536 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
 • และได้เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลสาขาศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า เป็นคนแรกของสาขา ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาขาวบ้าน ประจำปี 2542
******************************
นางไล มีแสงสวัสดิ์
อายุ 96 ปี
เกิด ปี พ.ศ. 2454 ที่ ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
อาชีพ ทอผ้า
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 7 ม.8 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ชื่อคู่สมรส นายบุญ มีแสงสวัสดิ์
จำนวนบุตร 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน
ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ความชำนาญ / ความสนใจ  อผ้าซิ่นตีนจก ลวดลายเก่าโบราณและออกแบบลวดลายเอง
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • เป็นอาจารย์สอนที่วังไกลกังวล
 • เป็นอาจารย์สอนที่สวนจิตรลดา
***************************************
นายปรีชา พิมพ์โพธิ์กลาง
อายุ 69 ปี
เกิด วันที่ 14 พฤษภาคม 2481
สถานที่เกิด ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ที่อยู่/โทรศัพท์  บ้านเลขที่ 39 ม.7 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ชื่อคู่สมรส นางปัทเสย พิมพ์โพธิ์กลาง
จำนวนบุตร  6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน
ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ความชำนาญ / ความสนใจ  ออกแบบ-เขียนแบบลาย ปั้นปูน งานหล่อ กระดิ่ง ระฆัง
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • หล่อระฆังให้กับทางวัดไว้หลายวัด เช่น วัดหวายเหมียว
 • เป็นวิทยากรแก่นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
************************************************

ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านศิลปวัตถุ งานช่างสิบหมู่ งานช่างฝีมือ. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/178/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].
อ่านต่อ >>

นายวิรัช ขำมาลัย ศิลปินดีเด่นราชบุรี สาขาศิลปะการแสดง

นายวิรัช  ขำมาลัย เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2498 ที่บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นบุตรของนายเสน่ห์กับนางละออ  ขำมาลัย  นายวิรัชได้สมรสกับ น.ส.บุญส่ง คำทอน มีบุตร 2  คน


เครื่องดนตรีแปลก
คุณวิรัช ขำมาลัย และกลุ่มเยาวชนบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ที่มาของภาพ
http://www.bectero.com/tv/brainchild/news-detail.php?nid=313


ประวัติการศึกษา
 • ระดับประถมต้น โรงเรียนศาลเจ้าแม่เบิกไพร
 • ระดับประถมปลาย โรงเรียนปลักแรต
 • ระดับมัธยมต้น โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 • ระดับ ปกศ.ต้น จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
 • เรียนวิชา พ.ม.ด้วยตนเอง
 • ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
ผลงาน
 • ประดิษฐ์แซกโซโฟนดินเผา  เพื่อเผยแพร่ผลงานปั้นของชาวราชบุรี
 • ประดิษฐ์ปี่แก้วเพื่อควบคู่กับระนาดแก้ว ซึ่งวงดนตรีฟองน้ำนำมาบรรเลง
 • ประดิษฐ์แตรวงโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. เพราะแตรวงของจริงมีราคาแพง
 • ประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยขนม เพราะต้องการเผยแพร่ทุเรียนกวนและสัปปะรดกวนของจังหวัดชุมพร
 • แสดงดนตรีในน้ำ บรรเลงระนาดเอกออกรายการตามไปดู
 • แสดงออกรายการ บริษัท เอ ที วี (ฮ่องกง) และไอทีวี ห้อยหัวตีระนาดและเคาะฟันเป็นเพลง ร่วมกับ ด.ช.สุนันท์  พุทธา
 • ประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยขวดน้ำโพราลิส และแก้วแชมเปญ
 • เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
 • เขียนสารคดีเกี่ยวกับดนตรีไทยลงวารสารต่างๆ เช่น วารสารราชบุรี  วารสารชงโค วารสารโรงเรียนบ้านตัดผม ฯลฯ
 • เป็นผู้สอนดนตรีไทยโดยไม่รับค่าตอบแทน จำนวน 12 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2529 เป็นต้นมา
เกียรประวัติและผลงาน
 • พ.ศ.2525 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานประพันธ์เพลงมาร์ชประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2540-2541 ได้รับการเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สาขาการแสดง สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ 2 ปีซ้อน 
 • พ.ศ.2541ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2542 ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2542
*******************************************
ที่มา :
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา.(หน้า 317-318)  (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี ศิลปินดีเด่นราชบุรี สาขาทัศนศิลป์

นายก่อเกียรติ  แย้มมีศรี เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2479 ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของนายจำรัส  แย้มมีศรี กับนางคง  บุญยัง มีพี่น้องรวม 7 คน นายก่อเกียรติได้สมรสกับนางบำเพ็ญ  สินาคม มีบุตร 3 คน

ภาพจำลองประกอบบทความ
ประวัติการศึกษา
 • จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
 • ชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนจินตวรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • ชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนยะลา (คณะราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.ยะลา
 • ระดับประโยคประถมการช่าง โรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ
 • ระดับประโยคมัธยมการช่าง โรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ
 • ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผลงาน
นายก่อเกียรติฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรม  สร้างสรรค์ผลงานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ พ.ศ.2510 มีผลงานและเกียรติประวัติดีเด่นจนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม

นายก่อเกียรติฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มาตั้งแต่ พ.ศ.2531 ด้วยความเสียสละโดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จากการจำหน่ายภาพ ส.ค.ส.และภาพเขียน เช่น พ.ศ.2531 ภาพ ส.ค.ส.ชุด "ชนบทไทย" 4 ภาพ ขายได้เงิน 534,963 บาท (ตามหนังสือตอบรับของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ มสด.74/2532 ลงวันที่ 30 พ.ค.2532) 

ได้บริจาคเงินให้กับหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง บริจาคเงิน 300,000 บาท เป็นทุนจัดตั้งโรงเรียนน้ำใส บ้านศิลป์ เพื่อสนับสนุนงานด้สนศิลปะแก่เยาวชน เป็นต้น

เกียรติคุณและรางวัล
นายก่อเกียรติฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2542

**********************************************  
ที่มา :
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา.(หน้า 317)  (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>