วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายพระนาม นาม ของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
1.เจ้าพระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์) พระเจ้ากรุงธน - รัชกาลที่ 1
2.เจ้าพระยาราชบุรี (แสง วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 2
3.เจ้าพระยาราชบุรี (เนียม วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 2 - รัชกาลที่ 3
4.เจ้าพระยาราชบุรี (กลั่น วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4
5.พระยาอัมรินทรฤาชัย ( กุ้ง วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5
6.พระยาอัมรินทรฤาชัย (นิ่ม วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 5 - พ.ศ. 2440
7.พระยาอัมรินทรฤาชัย (เทียน บุนนาค) 2440 - 2441
8.พระยาจินดารักษ์ (นุด มหานิรานนท์) 2441 - 2442
9.พระยาอัมรินทร์ทรฤาชัย (จำรัส รัตนกุล) 2442 - 2445
10.พระยาสัจจาภิรมย์ ( ชุ่ม อรรถจินดา) 2445 - 2448
11.ม.จ.สฤษดิเดช ชยางกูร 2448 - 2453
12.พระยาประชากิจกรจักร (ทับ มหาเปารยะ) 2453 - 2455
13.พระยาศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น สุวรรณปัทม์) 2455 - 2458
14.พระยาวิชิตสงคราม (สรวง ศรีเพ็ญ) 2458 -2461
15.พระยาศรีมหาเกษตร (ชวน สุนทรานนท์) 2461 - 2464
16.พระยาวิชิตภักดี (รอด สาริมาน) 2464 - 2466
17.พระยาสมุทรศักดารักษ์ ( เจิม วิเศษรัตน์) 2466 - 2467
18.พระยาสุนทรพิพิธ ( เชย สุนทรพิพิธ) 2467 - 2468
19.พระยาอรรถกวี (สงวน อรรถกวีสุนทร) ไม่มีหลักฐาน
20.พระยารามราชภักดี (ม.ล.สวาสดิ์ อิสรางกูร) 2468 - 2477
21.พันเอกพระยารามณรงค์ ( เสงี่ยม สุคนธรักษา) 2477 - 18 มิ.ย. 2482
22.พระนิกรบดี (จอน สาริกานนท์) 18 มิ.ย. 2482 - 20 ม.ค. 2486
23.ขุนธรรมรัตนธุรทร (ธรรมรัตน์ โรจนสุนทร) 20 ม.ค. 2486 - 20 ก.ย. 2487
24.นายอุดม บุญประกอบ 2 พ.ย. 2487 - 12 ธ.ค. 2487
25.หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำเหนิดเพชร) 12 ธ.ค. 2487 - 15 ม.ค. 2488
26.นายจรัส ธารีสาร 5 ก.พ. 2488 - 30 มี.ค. 2488
27.พระบำรุงบุรีราช (วิง สิทธิเทศานนท์) 31 มี.ค. 2488 - 15 ก.ค. 2492
28.ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (สุวงศ์ วัฏฏสิงห์) 2 ก.พ. 2492 - 30 ส.ค. 2493
29.นายแม้น อรจันทร์ 1 ก.ย. 2493 - 8 ม.ค. 2494
30.หลวงอรรถวิภัชน์พจนกร (กรุง อรรถวิภัชน์) 1 เม.ย. 2494 - 8 ม.ค. 2495
31.นายแม้น อรจันทร์ 8 ม.ค. 2495 - 17 ก.พ. 2501
32.นายแสวง ชัยอาญา 17 ก.พ. 2501 - 7 มิ.ย. 2503
33.นายจันทร์ สมบูรณ์กุล 20 ม.ค. 2504 - 30 ก.ย. 2510
34.นายยุทธ หนุนภักดี 1 ต.ค. 2510 - 30 ก.ย. 2514
35.นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2518
36.ร.ต.ต. กร บุญยง 1 ต.ค. 2518 - 30 ก.ย. 2519
37.นายประชุม บุญประคอง 1 ต.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2520
38.นายวัชระ สิงคิวิบูลย์ 1 ต.ค. 2520 - 8 มิ.ย. 2522
39.นายปฐม สุทธิวาทนฤพุฒิ 9 มิ.ย. 2522 - 10 ก.ค. 2527
40.นายศักดิ์ โกไศยกานนท์ 10 ก.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2531
41.นายพีระ บุญจริง (1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2534)

เหตุการณ์และผลงานสำคัญ

42.ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล (1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538)
43.นายมานิต ศิลปอาชา (1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2542)
44.นายโกเมศ แดงทองดี (1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2546)

เหตุการณ์และผลงานสำคัญ
45.นายพลวัต ชยานุวัชร (1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2548)
เหตุการณ์และผลงานสำคัญ
46.นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (1 ต.ค. 2548 - 19 ต.ค. 2551)
เหตุการณ์และผลงานสำคัญ
47.นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล (20 ต.ค. 2551 - 15 มี.ค.2552)
48.นายสุเทพ โกมลภมร (16 มี.ค. 2552 - 30 ก.ย.2554)

เหตุการณ์และผลงานสำคัญ
49. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์  (28 พ.ย. 2554 - 30 ก.ย.2556) (ดูประวัติ
ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม
เหตุการณ์และผลงานสำคัญ  -ไม่มีข้อมูล-

50.นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  (1 ต.ค.2556-1 ต.ค.2556) (ดูประวัติ)  
ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการ จ.ตรัง
เหตุการณ์และผลงานสำคัญ  -ไม่มีข้อมูล-51. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ (2 ต.ค.2556-30 ก.ย.2557) (ดูประวัติ)
เหตุการณ์และผลงานสำคัญ  -ไม่มีข้อมูล-


52. นายสุรพล  แสวงศักดิ์ (1 ต.ค.2557-4 เม.ย.2560) (ดูประวัติ)

เหตุการณ์และผลงานสำคัญ  -ไม่มีข้อมูล-
53.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม (4 เม.ย.2560-30 ก.ย.2560ปัจจุบัน) (ดูประวัติ)54.นายชยาวุธ  จันทร (1 ต.ค.2560-ปัจจุบัน) (ดูประวัติ)******************************************

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 ต.ค.2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น