วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

พระครูวิทิตวรเวช..นักอนุรักษ์ยาสมุนไพร


พระครูวิทิตวรเวช เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2470 ณ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นามเดิมว่า สละ เปลี่ยนสี เป็นบุตรของนายลำไยและนางงหวาน เปลี่ยนสี จบการศึกษาอนุปริญญาสาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักธรรมชั้นเอกจากสำนักวัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดบางแพ และเจ้าคณะตำบลบางแพ-หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ท่านนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ยาสมุนไพรไทยแบบโบราณ ที่มีความสามารถโดดเด่นและเป็นที่เคาระนับถือของประชาชนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง โดยภายในบริเสณวัดได้ปลูกสมุนไพรไม่น้อยกว่า 300 ชนิด ในระยะแรกเริ่ม ท่านได้ศึกษาพืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง แล้วศึกษาจากตำรายาแพทย์แผนโบราณที่มีผู้เขียนเอาไว้ เพื่อดูสรรพคุณในด้านการรักษาโรคของแต่ละชนิด หลังจากนั้นจึงได้เริ่มใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตราบจนเท่าถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นท่านยังได้จัดตั้ง ชมรมแพทย์แผนไทยวัดท่าราบขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย โดยเปิดสอนในวันอาทิตย์ และตั้งชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยวัดท่าราบขึ้นอีกด้วย ซึ่งท่านได้รับเป็นประธานชมรม
สำหรับในด้านการเผยแพร่นั้น ท่านได้จัดพิมพ์เอกสารและตำราการใช้สมุนไพรรักษาโรคภัยต่างๆ แจกจ่ายแก่ผู้สนใจเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา ปีละกว่า 20,000 เล่ม และเขียนบทความเรื่องสมุนไพรไทยลงเผยแพร่ในเอกสารต่างๆ เป็นประจำ
ด้วยความที่ท่านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์สมุนไพรไทยคนสำคัญคนหนึ่งในวงการแพทย์แผนโบราณ ท่านจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเสมอมา จากหลายหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่
  • ปี พ.ศ.2529 ได้รับโล่พระราชทานในฐานะสนับสนุนหลักสูตรพิเศษโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร วัดท่าราบ อ.บางแพ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2529
  • ปี พ.ศ.2530 ได้รับวุฒิบัตรในการอบรมวิทยาการโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2530
  • ปี พ.ศ.2537 ได้รับเข็มเครื่องหมายมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณ์ ในฐานะที่เสียสละเวลาเขียนแนะนำยาสมุนไพรในนิตยสาร ม.ส.ท.โดยไม่คิดค่าเขียน ตั้งแต่ พ.ศ.2515 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537
  • ปี พ.ศ.2540 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูจากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2530

ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 263-264).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น