วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี ศิลปินดีเด่นราชบุรี สาขาทัศนศิลป์

นายก่อเกียรติ  แย้มมีศรี เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2479 ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของนายจำรัส  แย้มมีศรี กับนางคง  บุญยัง มีพี่น้องรวม 7 คน นายก่อเกียรติได้สมรสกับนางบำเพ็ญ  สินาคม มีบุตร 3 คน

ภาพจำลองประกอบบทความ
ประวัติการศึกษา
  • จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
  • ชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนจินตวรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  • ชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนยะลา (คณะราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.ยะลา
  • ระดับประโยคประถมการช่าง โรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ
  • ระดับประโยคมัธยมการช่าง โรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ
  • ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผลงาน
นายก่อเกียรติฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรม  สร้างสรรค์ผลงานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ พ.ศ.2510 มีผลงานและเกียรติประวัติดีเด่นจนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม

นายก่อเกียรติฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มาตั้งแต่ พ.ศ.2531 ด้วยความเสียสละโดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จากการจำหน่ายภาพ ส.ค.ส.และภาพเขียน เช่น พ.ศ.2531 ภาพ ส.ค.ส.ชุด "ชนบทไทย" 4 ภาพ ขายได้เงิน 534,963 บาท (ตามหนังสือตอบรับของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ มสด.74/2532 ลงวันที่ 30 พ.ค.2532) 

ได้บริจาคเงินให้กับหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง บริจาคเงิน 300,000 บาท เป็นทุนจัดตั้งโรงเรียนน้ำใส บ้านศิลป์ เพื่อสนับสนุนงานด้สนศิลปะแก่เยาวชน เป็นต้น

เกียรติคุณและรางวัล
นายก่อเกียรติฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2542

**********************************************  
ที่มา :
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา.(หน้า 317)  (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น