วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 52 นายสุรพล แสวงศักดิ์นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 52
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 4 เม.ย.2560
วัน เดือน ปีเกิด : 15 มิถุนายน 2500
ภูมิลำเนา : อ.เมือง จ.ราชบุรี

การศึกษา :

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม :
 • หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่น 38
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 52
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
การรับราชการที่สำคัญ :
 • ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • นายอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ายอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ระดับ 9 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี
 • ปลัดจังหวัดชัยนาท
 • ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น :
 • เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดราชบุรี (รับรางวัลครุฑทองคำ) ประจำปี 2546
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน (นายอำเภอแหวนเพชร) ภาคกลาง ประจำปี 2547 (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี)
 • รับรางวัลนายทะเบียนอำเภอดีเด่น และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) สำนักทะเบียนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2547
 • รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลวิทยากรกระบวนการต้านยาเสพติด (ครู ก.) ในฐานะอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรประสานพลังแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ (ชนะเลิศภาคกลาง)
 • รับโล่รางวัลบุคลากรภาครัฐ ในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น (ระดับภาคกลาง) ประจำปี 2547 จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
*************************
ที่มา : 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี. (2558).ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี. [Online]. Available :http://123.242.157.9/hdetail_ceo.php?QNo=4652&QSt=M&QGroup=0. [2559 มิถุนายน 23].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น