วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 49 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
Mr.Chonchuen Boonyanusat
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 49
ดำรงตำแหน่ง 28 พ.ย. 2554  - 30 ก.ย.2556

วันบรรจุ 1 มิถุนายน 2521
วัน เดือน ปีเกิด 9 สิงหาคม 2498
ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี
เกษียณ  พ.ศ.2558
คู่สมรส นางสายฝน
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2519)
 • ปริญญาโท พบ.ม. (รป.ศ) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2521)
 • หลักสูตร - นอ.รุ่นที่ 28
 • นปส.รุ่นที่ 30
เงินเดือน 66,480 บาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ม.ว.ม. (5 ธ.ค.2552)

1. ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • 1 มิ.ย. 2521 จนท.บุคคล 4 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล
 • 8 ม.ค. 2522 ปลัดอำเภอชาติตระการ (จพง.ปค.3) จ.พิษณุโลก
 • 11 ม.ค. 2522 ปลัดอำเภอเมือง จ.เชียงราย
 • 1 ก.พ. 2523 ปลัดอำเภอเมือง (จพง.ปค.4) จ.เชียงราย
 • 14 ม.ค. 2524 จพง.ปค.4 กองอาสารักษาดินแดน ปค.
 • 1 ม.ค. 2526 จพง.ปค.5 กองอาสารักษาดินแดน ปค.
 • 16 มิ.ย. 2528 ผช.นายทะเบียนอำเภอแม่จัน (จพง.ปค.6) จ.เชียงราย
 • 18 ก.ค. 2528 ปลัดอำเภอเวียงชัย (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครองและพัฒนา จ.เชียงราย
 • 9 มี.ค. 2530 จ่าจังหวัด (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครอง จ.เชียงราย
 • 24 ต.ค. 2531 ปลัดอำเภออัมพวา (จพง.ปค.6) จ.สมุทรสงคราม
 • 6 ต.ค. 2532 รกน.นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 16 พ.ค. 2533 นายอำเภอแม่เมาะ (จพง.ปค.7) จ.ลำปาง
 • 11 พ.ย. 2534 จบห.ปส.7 สำนักงานเลขานุการกรม ปค.
 • 17 ต.ค. 2537 นายอำเภอกำแพงแสน (จพง.ปค.8) จ.นครปฐม
 • 1 พ.ย. 2538 นายอำเภอลาดบัวหลวง (จพง.ปค.8) จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 14 ต.ค. 2539 นายอำเภอเมืองสระแก้ว (จพง.ปค.8) จ.สระแก้ว
 • 30 พ.ย. 2540 รกน.ผอ.ส่วนนโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหาร สนผ.สป. (จ.วค.8)
 • 16 มี.ค. 2541 โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง ผอ.ส่วนนโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหาร สนผ.สป. (จ.วค.8)
 • 2 ต.ค. 2541 ผอ.กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
 • 7 ม.ค. 2545 ผอ.สำนักนโยบายและแผน สป. (จ.วค.9)
 • 1 ธ.ค. 2545 รอง ผวจ.สุรินทร์ (นปค.9)
 • 25 ต.ค. 2548 รอง ผวจ.ตราด
 • 14 ธ.ค. 2549 รอง ผวจ.นครสวรรค์ (4 ธ.ค. 2549 รกน.)
 • 28 พ.ย. 2551 ผวจ.อุทัยธานี (นปค.10) ( 20 ต.ค. 2551 รกท.)
 • 11 ธ.ค. 2551 ผวจ.อุทัยธานี (นปค.สูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • 24 ธ.ค. 2553 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารสูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร (1 ต.ค. 2553 รกท.)
 • 15 พ.ย.2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 1 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรสงคราม

2. การอบรม / ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 • การอบรม : หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (C 10) ระดับจังหวัด สำนักงาน กพ. ปี พ.ศ. 2546 ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
 • ด้านสังคม เน้นทางการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ด้านการปกครอง การเมือง เน้นทางการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา การบริหารราชการแบบบูรณาการ
 • ด้านการวางแผนพัฒนา เน้นทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การบริหารโครงการ
 • ด้านความมั่นคง เน้นทางการมีส่วนร่วมของพลังมวลชนในการเสริมสร้างความมั่นคง
 • ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ เน้นบทบาทขององค์กรเอกชนและ องค์กรประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ด้านอื่นๆ มีความสนใจในการนำเอาการบริหารจัดการและการวางแผนมาใช้ ในการทำงานแบบบูรณาการ

3. ผลงานดีเด่น
 • ผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และสมควรได้รับการยกย่อง ได้รับหนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี ในโครงการขยายเหมืองลิกไนท์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่เมาะ ปี 2532- 2534)
 • ผลงาน หรือ ผลสำเร็จในด้านวิชาการ/วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครอง ให้ปฏิบัติงานในฐานะ "อำเภอทดลองตามโครงการนำร่องอำเภอมิติใหม่ 4 อำเภอแรกของประเทศ (REENGINEERING) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2537 ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและนำมาประยุกต์ใช้กับอำเภอต่างๆ ต่อมา

4.เกียรติประวัติ หรือ รางวัลที่เคยได้รับผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาการหรือวิชาชีพ
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2526 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ด้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่าง พ.ศ. 2526 กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
 • ได้รับรางวัล "บุคคลผู้มีงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2552” ประเภทบุคคลด้านการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักงาน ปปส.ภาค 6 จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2552” จากนายกรัฐมนตรี ประเภทบุคคลด้านการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge best OTOP จ.อุทัยธานี รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับประเทศ

***************************************

3 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณแทนเด็ก ๆ
  จะไปเผยแพร่บอกต่อค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณ"ราชบุรีศึกษา"ที่ให้สาระความรู้หลากหลายของจังหวัดราชบุรี ขอให้พัฒนาให้อยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีนานแสนนาน.ขอชื่นชม.

  ตอบลบ
 3. เรียนท่านผู้ว่า ขณะนี้หวยใต้ดินรายวันได้ระบาดอย่างหนักในจ.ราชบุรี
  อ.ที่บ้านผม อ.บ้านคา ต.บ้านบึง หมู่ 3,6 และน่าจะทั้งตำบล มีมากว่า
  2ปีแล้ว จน ก็จน กัน ซื้อกันทุกวัน รบกวนฝากถึงท่านผู้ว่าด้วยนะครับ

  ตอบลบ