วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านภาษา หนังสือ และวรรณกรรมของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านภาษา หนังสือ และวรรณกรรมของราชบุรี

นายจวน เครือวิชฌายาจารย์
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 83 ปี
เกิด วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2466
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 4 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3237-2643
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • พ.ศ.2535 คัมภีร์โลกสมุตติในหนังสือ”ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง”
 • พ.ศ.2536 วัฒนธรรมประเพณีมอญ ในหนังสือ”ท้องถิ่นศึกษา” ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง”
 • แต่งหนังสือ เรื่องประเพณีมอญ, วิถีมอญ, วัฒนธรรมมอญ, ลางสังหรณ์ และทำขวัญมอญ
 • ได้รับโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่น ด้านภูมิปัญญา สาขาวรรณกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 • ประกาศเกียรติคุณสนับสนุน ชมรมไทยรามัญ
***************************************
นาวาเอก(พิเศษ)ทองย้อย แสงสินชัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อาชีพ รับราชการ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 3/2 ถนนเขางู ซอย 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-1861,0-6055-1314
สถานที่ทำงาน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง, นามแฝง วรกวินทร์)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • พ.ศ.2515 รางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิจอห์น เอฟ. เคนเนดี ชื่อผลงาน “บรรพชาปวัตน์คำกลอน”
 • พ.ศ.2537 ชนะเลิศประกวดกาพย์เห่เรือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อผลงาน “กาพย์เห่เรือปีกาญจนาภิเษก”
 • พ.ศ.2541 รางวัลที่ 2 การแต่งเพลงวันครู ของคุรุสภา ชื่อผลงาน “เพลงเทียนส่องฟ้า”
 • พ.ศ.2542 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลเกียรติยศ สร้างชื่อเสียงให้อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ.2543 รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.2545 โล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินดีเด่นจังหวัดราชบุรี สาขาวรรณศิลป์
*****************************************
นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ
อายุ 62 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-1297-1834
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาวรรณศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • เป็นนักเขียนกลอน เริ่มเขียนกวีนิพนธ์ ตั้งแต่ ปี 2513 เป็นสมาชิกของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกร่วมเขียนกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่างๆ และเป็นสมาชิกนักเรียนแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเขียนไทยร่วมคณะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเขียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เป็นคอลัมน์นิสต์หลายนามปากกา มีผลงานต่อเนื่องทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี งานเขียนหลายชิ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านดีอันเป็นประโยชน์ต่อชาวราชบุรีโดยตรง  ผลงานที่รวมเล่ม ได้แก่ ล้อโลกที่หมุนกลับ รวมฝันเมื่อวันวาน แววรุ้งที่ราชบุรี เที่ยวเฟื่องเมืองราชบุรี ด้วยรักและผูกพัน นิราศเชียงใหม่
 • ได้มีโอกาสทูลเกล้าฯถวายบทร้อยกรองถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดเขาวัง ราชบุรี ปี พ. ศ. 2514
 • ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากมูลนิธิจอห์น เอ. เอกิน ประเทศไทย จากผลงาน “นิราศเชียงใหม่”
 • โล่ทองคำจากชมรมนักกลอนเทพศรีกวีศิลป์ จากผลงาน “สังคมไทยในปัจจุบัน”
 • ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี จากผลงานร่วมร้อยกรอง หนังสือรวมราชสดุดี
*****************************************
นางสาวอำไพ มัฆมาน
อายุ 65 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 12 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0-3237-2415
ความชำนาญ/ความสนใจ สาขาภาษาศาสตร์
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • จัดทำแบบเรียนภาษามอญสำหรับเด็ก
 • จัดทำหลักการอ่านภาษามอญ
 • เป็นกรรมการชำระพจนานุกรมมอญ
 • ร่วมปรับปรุงแก้ไขปทานุกรมมอญ-ไทย เกี่ยวกับสมุนไพร ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
*****************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านภาษา หนังสือ วรรณกรรม. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/179/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น