วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านของราชบุรี

นายกิ้ม กงเหลียง
อายุ 69 ปี
อาชีพ ทำนา
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1941-4711
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านหมอทำขวัญนาคภาษาท้องถิ่น คือภาษาลาวเวียง และด้านพิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรมดั้งเดิม โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้สูงอายุ ตั้งแต่เมื่อ ปี 2499 และ 2495 ตามลำดับ ได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆในท้องถิ่น และได้พยายามที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังไว้เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นไว้

**************************************************
พระครูสิริคณาภรณ์
อายุ 73 ปี
อาชีพ พระภิกษุ (เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี)
ที่อยู่/โทรศัพท์ วัดนาหนอง หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3220-7222,0-1705-0331
ความชำนาญ / ความสนใจ  เป็นผู้มีความสนใจในด้านพัฒนาวัดและชุมชนควบคู่กันไปในลักษณะบูรณาการได้จัดตั้งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ เป็นการอนุรักษ์สิ่งทอของชาวไท-ยวนให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ ได้เจริญก้าวหน้า โดยกลุ่มสตรีทุกภาคของประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมศูนย์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ได้รับประกาศเกียรติบัตร จากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็น “กลุ่มอาชีพทอผ้ามีผลงานพัฒนาชุมชนดีเด่น”
 • ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2545 จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็น “กลุ่มสตรีดีเด่นในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ”
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภททอผ้าลายจก ในงานศูนย์ศิลปชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รับวุฒิบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองวัดนาหนอง ได้ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด
***********************************************
นายอุดม สมพร
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 66 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 32/23 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานที่ทำงาน จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
ความชำนาญ/ความสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของชาวไท-ญวน การออกแบบลายผ้าจกเมืองคูบัว
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • พ.ศ.2534 ประกาศเกียรติคุณ จากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าได้มีส่วนร่วมจัดห้องพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาวไท-ยวน
 • พ.ศ.2541 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย (ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น)
*******************************************
นายเบาะ กงจก
อายุ 64 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 124/3 หมู่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
 • วิทยากรด้านวัฒนธรรม
********************************************
นายรวย ชีช่วง
อายุ 65 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (พิธีกรรมของชาวกระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • กรรมการหมู่บ้าน และกรรมการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อของชาวกระเหรี่ยง
 • วิทยากรด้านวัฒนธรรม
*******************************************
นายเกรียงไกร ชีช่วง
อายุ 29 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน
 • วิทยากรกระบวนการระดับอำเภอของประชาคมราชบุรี
 • ผู้ประสานงานเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 • คณะกรรมการกลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกระทิงบน
**************************************
นายชูศิลป์ ชีช่วง
อายุ 40 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทร.0-9516-7464
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (การพูด และร้องเพลงภาษากระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง เมื่อ พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน
 • กรรมการเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก
 • อนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • กรรมการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 • เป็นผู้ผลักดันงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวกระเหรี่ยง
****************************************
นายเตียง ซอแระ
อายุ 52 ปี
อาชีพ ทำไร่
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี (การพูด และร้องเพลงภาษากระเหรี่ยง)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • วิทยากรท้องถิ่นด้านการสร้างบ้านของชาวกระเหรี่ยง
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลบ้านบึง
****************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/182/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น