วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นายสุรินทร์ เหลือลมัย นักภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ราชบุรี

นายสุรินทร์ เหลือลมัย
ผมได้มีโอกาสรู้จัก อาจารย์สุรินทร์ เหลือลมัย ในหลายวาระและหลายโอกาส ทั้งฟังท่านบรรยาย อ่านหนังสือและเรื่องราวที่ท่านเขียน ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ เรื่องราวหลายเรื่องใน บล็อกราชบุรีศึกษานี้ ก็อ้างอิงมาจากท่าน และในตอนหลังนี้ ผมยังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อีกด้วย

จริงๆ แล้วเรื่องราว ความรู้ และประสบการณ์ของท่านมีจำนวนมากมาย ซึ่งผมตั้งใจจะไปสัมภาษณ์ท่านด้วยตนเองแล้วนำมาเขียน แต่เผอิญผมไปพบว่าประวัติของท่านได้รับบันทึกไว้ใน "หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จ.ราชบุรี" ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2543 เลยขออนุญาตคัดลอกนำมาไว้ในบล็อกนี้ก่อน ส่วนเรื่องราวเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผมจะนำมาเขียนต่อในภายหลัง

นายสุรินทร์ เหลือลมัย เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2480 ที่ตรอกไม้ไผ่งาช้าง อ.เมือง (บ้านดอน) จ.สุราษฎร์ธานี นายสุรินทร์ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษางานด้านศิงปวัฒนธรรมท้องถิ่น จนสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้จัดเก็บเป็นข้อมูล ถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่า กลุ่มสาขาศิลปวัฒนธรรมชุมชนสมัยทวารวดีในภูมิภาคตะวันตก

นายสุรินทร์ เหลือลมัย เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ดังนี้
 • อดีตเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
 • อดีตเลขาธิการมูลนิธิประชาอุทิศ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
 • กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
 • กรรมการศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • ที่ปรึกษาหอประวัติสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จอมบึง วัดจอมบึง
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ผลงานด้านต่างๆ
 • ร่วมสร้าง ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอน ของ สปจ.ราชบุรี
 • งานเขียนบทความและสารคดีต่างๆ เช่น
  • "100 ปี จอมบึง" (งบจาก สวช.ปี พ.ศ.2538)
  • "ราชบุรี รุ่งอรุณแห่งปีสืบสานวัฒนธรรมไทย" (งบจาก สวช.ปี พ.ศ.2538) (ดูภาพหนังสือ)
  • "สถาปัตยกรรมไทย จังหวัดราชบุรี" (งบจาก สวช.ปี พ.ศ.2539)
  • "ตำนานจอมบึง" ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอจอมบึง เมื่อ 11 มี.ค.2542
  • "เครื่องมือหิน (สมัยก่อนประวัติศาสตร์) ในราชบุรี" (โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชบุรี) เมื่อปี พ.ศ.2550 (ดูภาพหนังสือ)
  • บทความในวารสารครูราชบุรี
  • บทความในวารสารเมืองโบราณ
  • บทความใน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • เมืองชยบุรี (เกี่ยวกับเมืองราชบุรีในอดีต)
  • ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมสังคมไทยที่มีผลต่อการพัฒนา
  • เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย,ศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
หนังสือ "ตำนานนักเดินทาง" ซึ่งได้นำประวัติการเขียนภาพการ์ตูนที่เคยลงในวารสารชัยพฤกษ์ นำเสนอใน ผจญภัยในป่าจินตนาการกับสุรินทร์ เหลือลมัย และงานวิจัยเรื่อง "วันปีใหม่กะเหรี่ยงที่วัดแจ้งเจริญ อ.วัดเพลง" (งบ สวช.ปี พ.ศ.2540)

เกียรติคุณและรางวัล
 • พ.ศ.2515 และ 2517 รางวัลครูดีเด่นของจังหวัดราชบุรี จาก อบจ.ราชบุรี
 • 2 ก.ย.2537 โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสครบรอบ 40 ปี
 • 28 พ.ย.2539 ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

ความคาดหวังที่จะทำต่อไป
ศึกษา ดูงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาเขียนบทความเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี และทำพิพิธภัณฑ์จอมบึง ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นอุทยานทางการศึกษา


อาจารย์สุรินทร์  เหลือลมัย

**********************************************************

ที่มาข้อมูล
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา. (หน้า 328-329) (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น