วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงของราชบุรี

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงของราชบุรี

นายเทพ ทองลิ่ม
อายุ 63 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และบ้านเลขที่ 78 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0-3236-2034,0-6011-4642
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาดุริยางคศิลป์
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • มีวงมโหรีผู้สูงอายุ และเป็นหัวหน้าวง
 • ถ่ายทอด แนะนำแก่ผู้ที่สนใจดนตรีไทยหลายชนิด
 • ซ่อม-สร้าง ดนตรีไทยได้หลายชนิด เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ย จะเข้ ขิมกลองยาว อังกะลุง ฆ้อง กลองแขก กลองทัด ฯลฯ
 • ช่วยแสดงร่วมกับวงสูงอายุอำเภอสวนผึ้ง
 • ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่น ด้านดนตรี ปี 2543 จากสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
 • สภาผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี ให้เป็นวงแสดงโชว์ในนามตัวแทนอำเภอจอมบึง และเป็นวงประจำเปิดงานและสลับรายการเมื่อวันสถาปนา 21 เมษายน 2545
****************************************
นายเลี่ยม แก้วทิมา
อายุ 72 ปี
อาชีพ เกษตรกร
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ 3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0-3238-7132
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา คีตศิลป์(เพลงพื้นบ้าน)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • ได้รับเชิญไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทุกช่อง
 • ได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดทั้งปีและทุกปี
*****************************************
นางมาลี ใจห่อ
อายุ 83 ปี
อาชีพ ทำนา
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 85 หมู่ 7 บ้านหัวใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาคีตศิลป์(เพลงพวงมาลัย)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจด้านดนตรีไทย เป็นแม่แบบของตำบลหนองปลาหมอ ด้านร้องเพลงพวงมาลัย

****************************************
นายสายัณห์ ยอดยิ่ง
อายุ 69 ปี
อาชีพ เชิดหนังตลุง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 3 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-1485-6927
ความชำนาญ/ความสนใจ สาขาศิลปะการแสดง
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • ได้รับโล่จากการประกวดหนังตลุง เขตภาคกลาง ปี 2529 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 • เป็นวิทยากรสาธิตการเชิดหนังตลุงให้กับนักเรียน
****************************************
นายทองหล่อ เคลื่อสำริต
อายุ 70 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โทร.0-3239-9178
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาคีตศิลป์(เพลงพื้นบ้าน)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล การแสดงเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน
 • พ.ศ.2546 งานเที่ยวราชบุรี ปี 2003
 • พ.ศ.2547 งานเที่ยวราชบุรี ปี 2004
*************************************************
นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์
อายุ 44 ปี
อาชีพ ข้าราชการ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 52/3 หมู่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1943-9392
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดบางกะโด หมู่ 1 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้ฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์การแสดง “ลาวเขิน” ซึ่งได้สูญหายไปจากชุมชนบ้านบางกะโดนานแล้ว โดยรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นบางท่านที่เคยแสดง และยังมีชีวิตอยู่มาทำการแสดง, เป็นลูกหลาน เคยเห็นหรือเคยฝึกหัดมาร่วมรื้อฟื้น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนบ้านบางกะโด และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2544 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

*****************************************
นายฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์
อายุ 56 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ หมู่ 4 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โทร.0-1406-1967
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาศิลปะการแสดง(หนังใหญ่)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล  ได้รับการถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่จากลุงสว่าง ชะเกตุ ตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปี แสดงเองเรื่อยมา จนอายุประมาณ 40 ปี เป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดขนอน และสาธิตการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จนปัจจุบัน

*******************************************
นายพยงค์ มุกดา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 80 ปี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วตอนอายุ 83 ปี-ผู้รวบรวม)
เกิด วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2469 ในเรือลอยที่ลุ่มแม่น้ำกลอง จังหวัดราชบุรี
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล)

นายพยงค์ มุกดา เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากล และเพลงไทยแนวใหม่หลายหลากไว้เป็นจำนวนมากได้ใช้ชีวิตอยู่ในวงการเพลงมาเกือบครึ่งศตวรรษ สร้างสรรค์เพลงทุกแนวไว้จำนวนมาก

นอกจากจะได้รับยกย่องว่าเป็นเสาเอกของวงการเพลงแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการเพลงอย่างยิ่ง โดยได้ร่วมริเริ่มก่อตั้งสมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยา และสมาคมนักนิยมเพลงบางปะกง ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะถ่ายทอด ชี้แนะให้แก่ผู้สนใจเพลงได้อย่างชัดเจน ตลอดเวลาผลงานเพลงมีความละเอียดประณีต ไพเราะทั้งด้านฉันทลักษณ์และถ้อยคำ แฝงด้วยความคิด สอดแทรกจริยธรรมและสิ่งที่ควรปฏิบัติในสังคมนับว่ามีคุณค่าสูงยิ่ง ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์นานับประการแก่สาธารณะมาโดยตลอด จนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปในวงการ

ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • ผลงานการประพันธ์เพลงของนายพยงค์มีกว่า 1,500 เพลง เพลงนกขมิ้นเป็นเพลงแรกที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำเมื่อ พ.ศ.2487
 • แต่งเพลงให้นักร้องที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น นายสมยศ ทัศนพันธ์ นายธานินทร์ อินทรเทพ นายสุรพล สมบัติเจริญ นายชินกร ไกรลาศ เป็นต้น
 • ากประวัติชีวิตและผลงานดังกล่าว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายพยงค์ มุกดา เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2534 และได้เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
*************************************
นางพิสมัย จันทร์ปิตุ
อายุ 53 ปี
อาชีพ อาจารย์ 3 ระดับ 7 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 134 ประชาสันติ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านวิชาการ
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • เป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.2521-2522
 • สอนศิลปนิยม ศิลปวัฒนธรรมไทย การฝึกงานในลานและชุมชน วิทยาลัยอาชีวสุรินทร์ พ.ศ. 2523-2525
 • พัฒนาเยาวชนสตรี แม่บ้าน ประชาชน ด้านการอาชีพ และศิลปวัฒนธรรมไทย ในฐานะผู้สอนวิชาการพัฒนาชุมชน ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ พ.ศ.2526-ปัจจุบัน
 • เผยแพร่วัฒนธรรมทางสื่อวิทยุ พ.ศ. 2524-2526 ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการในรายการอนุรักษ์ชีวิตภาค F.M. A.M. เช่น เรื่องเพลงดำเนินการ และการใช้เพลงบรรเลงไทยเดิม ลาวดำเนินทราย
 • เผยแพร่วัฒนธรรมทางสื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสถาบันกษัตริย์
 • ารผลิตรายการโทรทัศน์ รายการอาชีวนิทัศน์ และรายการพิเศษทางวัฒนธรรม เป็นเวลากว่า 20 ปี
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานันทนาการและผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2542
*************************************************
ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านศิลปะการแสดง. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/181/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น