วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้ชำนาญการด้านศิลปวัตถุของราชบุรี (งานช่างสิบหมู่และงานช่างฝีมือ)

ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในหมวดองค์ความรู้ประเภทเครือข่ายของสำนักศิลปากรที่ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคิรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอายุของแต่ละท่าน อาจสูงขึ้น เพราะผู้รวบรวมไม่ทราบว่าการบันทึกนี้กระทำขึ้นในปี พ.ศ.ใด (สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2549-2550)

ผู้ชำนาญการด้านศิลปวัตถุของราชบุรี (งานช่างสิบหมู่และงานช่างฝีมือ)

นายเกษม ขวัญดี
อายุ 50 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา ศิลปกรรม (จิตรกรรม และประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในด้านจิตรกรรม และประติมากรรม ด้านปูนปั้น การเขียนลายไทย
รางวัล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ของโครงการประกวดศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 2 โดยใช้วัสดุซีเมนต์ เนื่องในปีรณรงค์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2539 ของ TPI เพาะช่างศูนย์วัฒนธรรมสมาคมประติมากรรมไทย

**********************************
นายอรุณ น่วมไข่
อายุ 61 ปี
อาชีพ รับจ้าง
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 203 หมู่ 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาศิลปกรรม
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล เป็นผู้มีความสามารถในการตอกฉัตรที่มีฝีมือชั้นครู ผู้คนให้การยอมรับได้รับเชิญจากรายการคนไทยวันนี้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ไปสาธิตการตอกฉัตรด้วยกระดาษ

**********************************
นายเทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ
อายุ 55 ปี
อาชีพ รับราชการครู
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 121/1 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทร.0-3221-0129
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา ทัศนศิลป์(จิตรกรรม)
ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัล
 • พ.ศ.2518 รางวัลที่ 3 การประกวดการแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม ประเภทประติมากรรม เนื่องในงานวันเกิดโรงเรียนเพาะช่าง
 • พ.ศ.2523 รางวัลที่ 1 ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย สาขาศิลปกรรม ประเภทจิตรกรรมไทยประเพณี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ.2529,2432,2534,2541 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทง ณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์
 • ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม ส่งเข้าร่วมคัดเลือกและจัดแสดงในระดับประเทศ ตั้งแต่ ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน
 • จัดพิมพ์เอกสารสูจิบัตรเผยแพร่สู่สารธารณชนจนเป็นที่ยอมรับในการวงการศิลปะ ตั้งแต่ปี 2523-2542
 • เป็นวิทยากรทางด้านศิลปะ ตั้งแต่ ปี 2524-2542
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ ตั้งแต่ ปี 2529-2542
 • เป็นกรรมการตัดสินผลงานศิลปะ ตั้งแต่ ปี 2528-2543
 • ได้รับเชิญให้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานต่างๆ ตั้งแต่ ปี 2522-2542
*****************************************
นายแขวง ขาวสะอาด
อายุ 59 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-3237-5018
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขา ทัศนศิลป์(ประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจในงานศิลปะ ด้านปั้นปูน และการแกะสลักลวดลายไทย เช่น ทำลวดลายช่อฟ้าใบระกา มีความสามารถทางด้านการปั้นพระพุทธรูป, หงส์ และพญานาค ปั้นพระพุทธรูปให้กับโรงเรียนวัดชัยรัตน์

**************************************
นายประเสริฐ อรชร

อายุ 63 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 140 หมู่ 9 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-1987-4652
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจในงานศิลปะ ด้านปั้นปูนและการแกะสลักลวดลายไทย เช่น ทำลวดลายช่อฟ้าใบระกา มีความสามารถทางด้านการปั้น และแกะสลัก เป็นช่างทำอุโบสถวัดพระศรีอารย์

****************************************
นายสุทิน เงอเลอะ
อายุ 59 ปี
อาชีพ รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 4 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-3237-5018
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม)
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล มีความสนใจในงานศิลปะ ด้านปั้นปูนและการแกะสลักลวดลายไทย เช่น ทำลวดลายช่อฟ้าใบระกา มีความสามารถทางด้านการปั้นพระพุทธรูป, หงส์ และพญานาค

*****************************************
ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ อนุกูล
อายุ 70 ปี
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ความชำนาญ/ ความสนใจ สาขาจิตรกรรม
ผลงาน/ เกียรติคุณ/ รางวัล
 • การฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • จัดอุทยานการศึกษา
 • การจัดพิพิธภัณฑ์
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๕
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจากเทศบาลนครปักกิ่ง ประเทศจีน
 • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
********************************************
นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 71 ปี
เกิด  8 มกราคม พ.ศ.2479
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • นายก่อเกียรติได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์ผลงานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันมีผลงานและเกียรติประวัติดีเด่นจนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตกรรม
 • ได้รับการประกาศเกียติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2542
**********************************************
นางสาวทองอยู่ กำลังหาญ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
อายุ 76 ปี
เกิด วันที่ 5 ตุลาคม 2473
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
ความชำนาญ / ความสนใจ ด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • ได้รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดผ้าซิ่นตีนจก งานศิลปะเมืองราชบุรี ที่บ้านคูบัว วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2529
 • เกียรติบัตรจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น สาขาการช่างฝีมือ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534
 • โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จากประธานคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534
 • ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ในการประกวดผ้าประเภทที่ 1 ผ้าโบราณ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดผ้าประเภทที่ 2 “ตีนจก” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2536 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
 • และได้เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลสาขาศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า เป็นคนแรกของสาขา ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาขาวบ้าน ประจำปี 2542
******************************
นางไล มีแสงสวัสดิ์
อายุ 96 ปี
เกิด ปี พ.ศ. 2454 ที่ ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
อาชีพ ทอผ้า
ที่อยู่/โทรศัพท์ บ้านเลขที่ 7 ม.8 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ชื่อคู่สมรส นายบุญ มีแสงสวัสดิ์
จำนวนบุตร 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน
ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ความชำนาญ / ความสนใจ  อผ้าซิ่นตีนจก ลวดลายเก่าโบราณและออกแบบลวดลายเอง
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • เป็นอาจารย์สอนที่วังไกลกังวล
 • เป็นอาจารย์สอนที่สวนจิตรลดา
***************************************
นายปรีชา พิมพ์โพธิ์กลาง
อายุ 69 ปี
เกิด วันที่ 14 พฤษภาคม 2481
สถานที่เกิด ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ที่อยู่/โทรศัพท์  บ้านเลขที่ 39 ม.7 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ชื่อคู่สมรส นางปัทเสย พิมพ์โพธิ์กลาง
จำนวนบุตร  6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน
ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ความชำนาญ / ความสนใจ  ออกแบบ-เขียนแบบลาย ปั้นปูน งานหล่อ กระดิ่ง ระฆัง
ผลงาน / เกียรติคุณ / รางวัล
 • หล่อระฆังให้กับทางวัดไว้หลายวัด เช่น วัดหวายเหมียว
 • เป็นวิทยากรแก่นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
************************************************

ที่มาข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านศิลปวัตถุ งานช่างสิบหมู่ งานช่างฝีมือ. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/178/Default.aspx. [2554 มิถุนาย 17 ].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น