วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 53 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 53
วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 กรกฎาคม 2510
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2560

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา
 • ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 • ปี 2551 - 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา
 • ปี 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ปี 2557 - 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
 • ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • ปี 2558 - 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ปี 2559 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

ประวัติการศึกษา : 
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬษลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม/ศึกษาดูงาน :
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49 
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น)
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)  รุ่นที่ 9     
**************************1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2560 15:37

  เก่ง น่าเป็นแบบอย่างมาก อนาคตไกลมาก

  ตอบลบ