วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 50 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมธานนท์


นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมธานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 50 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 - 1 ต.ค.2556 

วัน เดือนปี เกิด : 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2498


ประวัติการทำงาน
 • รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2522 
 • พ.ศ. 2522-2524 ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2524 ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 
 • พ.ศ. 2525-2528 ปลัดอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
 • พ.ศ. 2528-2530 ปลัดอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • พ.ศ. 2530-2537 ปลัดอำเภอท่าใหม่, อำเภอมะขาม, อำเภอสอยดาว และอำเภทเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี 
 • พ.ศ. 2538 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
 • พ.ศ. 2538-2541 นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
 • พ.ศ. 2541-2543 นายอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 • พ.ศ. 2543 นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2543-2547 นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 • พ.ศ. 2547-2549 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 • พ.ศ. 2549-2550 ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
 • พ.ศ. 2550-2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 • พ.ศ. 2551-2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 • พ.ศ. 2555-พ.ศ.2556 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 • 1 ต.ค.2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 2 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2516-2520 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 3)
 • พ.ศ. 2538-2541 ระดับปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมศึกษาดูงาน
 • พ.ศ. 2536 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 34 
 • พ.ศ. 2540 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37 
 • พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52             

***************************************
หมายเหตุ วันที่ 24 ก.ย.2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง ดังนี้ .....


......นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)
......นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)

ดูเพิ่มเติม : ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น