วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 51 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
Mr.Nisit Jansomwong
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 51 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2557 

วันบรรจุ -
วัน เดือน ปีเกิด 24 กันยายน 2505
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)


วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527)
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
ผ่านหลักสูตร 
 • หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556 
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่ นที่ 23 พ.ศ. 2553 
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2551 
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539 
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • 2 มิ.ย. 2546 บุคลากร 8ว กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2 ต.ค. 2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานสังคม สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
 • 18 ก.พ. 2548 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • 18 ต.ค. 2549 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9)
 • 2 ต.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • 16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • 30 พ.ย. 2554 ผอ.ศบภ. สำนักนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • 2 เม.ย. 2555 ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สป.มท. (รกน.)
 • 25 มิ.ย. 2555 รอง ผอ. สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • 2 ต.ค.2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 26 ต.ค.2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรปราการ
 • 16 ก.พ.2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • 17 ต.ค.2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี)
 • 1 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
 • 2 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
***************************************

หมายเหตุ วันที่ 24 ก.ย.2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง ดังนี้ .....
......นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556)
......นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)
......นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2556)

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น