วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จ.ราชบุรี ประจำปี 2554

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทต่างๆ  ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานในไร่นาของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมในอนาคต

ในปี พ.ศ.2554 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป  ได้แก่

ภาพจำลองประกอบบทความ
ที่มาของภาพ
http://www.gotoknow.org/
blog/dongluang/118163
เกษตรกรดีเด่น สาขาทำนา
  • อันดับ 1 นางสำเนียง ฮวดลิ้ม ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  • อันดับ 2 นายสุวัจ  เออทอ ต.ห้วยยางโทน  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
  • อันดับ 3 นายไพรวัลย์   พวงศิริ  ต.ปากช่อง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน
  • นายขวัญชัย   หมื่นขจร  ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น
  • นายจักรพันธ์ พะโยธา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
  • นายอดิเรก  กวางคิรี  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
  • กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น
  • ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปากช่อง  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

****************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น