วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ศิษย์เก่า ร.ร.นารีวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี ท่านเรียนอยู่ที่นี่ถึง 6 ปี ท่านเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 อยู่ในราชการเกือบ 40 ปี และได้มีประสบการณ์บริหารมหาวิทยาลัยในตำแหน่งต่างๆ อาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และช่วงปี 2540-2546 ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มศว. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชบุรีอีกประการหนึ่ง คือ ท่านเคยมาดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวาระสมัยหนึ่งด้วย

จากหนังสือ "45 ปี นารีฯ มุทิตาจิต" ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ท่านได้เขียนไว้ในสารแสดงความยินดี ความตอนหนึ่งว่า ".....คำสอนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ล้วนมีคุณค่า มิใช่เพียงเพื่อทำให้สอบผ่าน หรือเพื่อเอาใจใคร แต่ดิฉันได้อาศัยคำสอนดังกล่าว เป็นพื้นฐานในการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการดำเนินงาน ตราบจนทุกวันนี้ นับว่าโรงเรียนนารีวิทยา มีคุณูปการ และเป็นผู้วางรากฐานวิถีชีวิตของดิฉันให้ก้าวหน้าไป ดิฉันจึงรำลึกถึงพระคุณของโรงเรียนอยู่เสมอ...."

ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานด้านวิชาการและคุณูปการมากมายต่อวงการการศึกษาของประเทศไทย จึงขออนุญาตนำประวัติและผลงานของท่านมาเขียนเผยแพร่ไว้ในบล็อกนี้ เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้เอาเป็นแบบอย่างต่อไป

ประวัติส่วนตัว
 • วัน เดือน ปี เกิด 27 มีนาคม พ.ศ.2489
 • สถานภาพสมรส สมรสกับ ดร.สืบแสง พรหมบุญ มีบุตร 3 คน
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ.2499-2504 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ป.5-ม.4 ในปัจจุบัน) โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2505-2507 เตรียมอุดมศึกษา พญาไท รุ่นที่ 25 สายวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ.2507-2508 เตรียมแพทยศสาตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • พ.ศ.2508-2514 B.A. (Zoology), M.S. (Genetics) จาก U. of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.โดยทุนรัฐบาลไทย ตามความต้องการของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ส.2519-2522 PH.D (Genetics), Certificate in Population Studies จาก U.of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A. โดยทุน East West Center
การรับราชการ
 • รับราชการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่ 2514 และพ้นราชการในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
เคยสอน
 • Cytogenetics
 • Human Genetics
 • Population Genetics and Evolution
 • Statistics for Science / Biostatistics
 • General Biology / Genetics
งานวิจัยที่ชำนาญ
 • Statistictical analysis of medical data
 • Theoretical modeling of biological systems relating to malarial resistant genes
 • Genetic Diversity
ประสบการณ์การบริหารในมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2518-2519 เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มศว.
 • พ.ศ.2524-2526 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว.
 • พ.ศ.2526-2530 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว.
 • พ.ศ.2536-2540 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว.
 • พ.ศ.2540-2546 อธิการบดี มศว.
งานที่ปรึกษา / บริการทางวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2515-2548 ผู้ชำนาญ / ที่ปรึกษาสาขาชีวิทยา สสวท.
 • พ.ศ.2536-2548 กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัยโอลิมปิควิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2532-2548 อนุกรรมการคัดเลือกนักเรียน / นิสิต พสวท. ของทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับ สสวท.
 • พ.ศ.2530-2540 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรมการฝึกหัดครู
 • พ.ศ.2533-2540 ประธานกรรมการตรวจแบบเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิชาการ
 • พ.ศ.2534 กรรมการศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการฝึกหัดครู
 • พ.ศ.2523-2548 วิทยากรบรรยายพิเศษในวิทยาลัยครู โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ
 • พ.ศ.2534-2548 กรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิคชีววิทยา และการแข่งขันครั้งที่ 6 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
 • พ.ศ.2538 ร่วมริเริ่มโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษ สสวท.และทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2527-2538 อนุกรรมการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีววิทยา
 • พ.ศ.2530-2535 อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรชีววิทยา
 • พ.ศ.2533-2538 กรรมการพัฒนาวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • พ.ศ.2526-ปัจจุบัน ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง
 • พ.ศ.2533-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ / วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการใน มหาวิทยาลัยต่างๆ
 • พ.ศ.2538-ปัจจุบัน อนุกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
 • พ.ศ.2538-2539 คณะทำงานนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
 • พ.ศ.2539 อนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือก ระบบใหม่ กรรมการพัฒนาแบบทดสอบและกรรมการกลั่นกรองข้อสอบชีววิทยา
 • พ.ศ.2540 อนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • พ.ศ.2540 ประธานคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการเรียนสะสมของนักเรียน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ในการคัดเลือกระบบใหม่
 • พ.ศ.2540-2548 อนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลสถาบันการศึกษาเอกชน
 • พ.ศ.2540-2548 กรรมการสภาวิทยาลัยคริสเตียน ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2541-2548 รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2540-2548 กรรมการพัฒนาวิทยาเขตราชบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ.2531-2548 อนุกรรมการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
 • พ.ศ.2534-2535 กรรมการประเมินความเหมาะสมผู้รับทุนรัฐบาลศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก
 • พ.ศ.2539-2548 กรรมการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ของ สวทช. กับ สกว.สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ.2539 อนุกรรมการอำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีปัญญาเลิศ และมีความสามารถพิเศษ
 • พ.ศ.2540 ผู้เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ
 • พ.ศ.2540 กรรมการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน แผนฯ 8 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2539 ประธานจัดการประชุด 13th Asian Games Scientific Congress ธันวาคม 2541
 • พ.ศ.2540 กรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี ในคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ที่ศูนย์องครักษ์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ)
 • พ.ศ.2534-2540 กรรมการออกและตรวจข้อสอบนักเรียนมัธยมปลาย เพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี
กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ.2541 กรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข
รัฐสภา
 • พ.ศ.2540 กรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่
 • พ.ศ.2541 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมวิชาชีพ / มูลนิธิ / ชมรม
 • พ.ศ.2527-2535 กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
 • พ.ศ.2527 กรรมการก่อตั้งสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2523-33 อุปนายกสมาคมฯ
 • พ.ศ.2531-2535 กรรมการสมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2531-ปัจจุบัน สมาชิก Sigma Xi Scientific Research Society of North America
 • พ.ศ.2536-ปัจจุบัน สมาชิก New York Academy of Science
 • พ.ศ.2532-2533 ที่ปรึกษาสมาคมเคมี
 • พ.ศ.2532-2538 กรรมการสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2533-2539 กรรมการคัดเลือกผู้รับทุนปริญญาเอก มูลนิธิ PHP ของ Matsushita Electros Co.
 • พ.ศ.2528 ประธานชมรมพุทธธรรม มศว ประสานมิตร และประธานการสร้างหอพระ
มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ.2534- ปัจจุบัน เลขานุการ / รองประธาน / ประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ประไพ อมาตรยกุล
 • พ.ศ.2534-ปัจจุบัน กรรมการชมรมนักวิทยาศาสตร์ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2534-2538 กรรมการมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ
 • พ.ศ.2534-2539 ผู้แทนไทยใน Asia-Pacific Federation of the World Council on Giftedness and Talentedness
 • พ.ศง2538-2540 ประธานโครงการนำร่องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนมูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิ์วงษ์
 • พ.ศ.2538-2540 กรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาสงฆ์โดยการศึกษาทางไกล บริษัทมติชน จำกัด
ดูงาน / ประชุม / งานที่ปรึกษาต่างประเทศ
 • พ.ศ.2529 ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
 • พ.ศ.2530 ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ.2531 ประชุมวิชาการเรื่อง Mathematical Ecology ณ International Centre for Theoretical Physics ประเทศอิตาลี
 • พ.ศ.2533 สังเกตการณ์โอลิมปิคชีววิทยา ณ ประเทศเชรโกสโลวาเกีย
 • พ.ศ.2534, 2535, 2536 นำนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิคชีววิทยา ณ สหภาพโซเวียต, เชคโกสโลวาเกีย, เนเธอร์แลนด์
 • พ.ศ.2538 - ดูงานด้าน Biotechnology ณ มหาวิทยาลัย Osaka และ Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และ ประชุม Second Asian Conference on Giftedness ณ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน
 • พ.ศ.2536-2537 Bioscience Curriculum Specialist ในโครงการ Curriculum Development fo Teacher Education ของ Asian Development Bank ในประเทศลาว ( 5 เดือน)
 • พ.ศ.2537 Science Curriculum Expert ในโครงการ Postsecondary Education Rationalization ของ Asian Development Bank ในประเทศลาว ( 1 เดือน)
 • พ.ศ.2538 ดูงานด้าน Admissions และ Registrar ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ.2538 ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการกัมพูชา-ไทยศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไทย ผ่านกรมวิเทศสหการ
 • พ.ศ.2539 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่องการประกันคุณภาพอุดมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ.2540 ร่วมไปในคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย 13 แห่ง ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย จัดโดย SEAMEO-RIHED
 • พ.ศ.2540 ประชุม/ เจรจาความร่วมมือกับสถาบันในประเทศโรมาเนีย สโลวาเกีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา รวม 7 แห่ง
ผลงานทางวิชาการ (คัดเฉพาะที่เผยแพร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน)
งานวิจัย
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2525 “ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับอัตราตายของทารกแรกเกิดเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างกรุงเทพมหานครกับอุบลราชธานี”สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • นพพร จิตการุณ และ สุมณฑา พรหมบุญ 2525 “ ความถี่ของปัญญาอ่อนในหมู่ญาติของผู้ป่วยปัญญาอ่อนในประเทศไทย” การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ครั้งที่ 3 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • Promboon, S,M,P.Mi and K Chaturachinda 1983. “Birthweight Placental weightand gestation time in relation to natural selection in Thailand”Annals of Human Genetics (London)47 (8) : 133-141
 • Promboon, S 1988. “Alpha – thalassemia in relation to malaria in Thailand : a possible theoretical model”, presented in the First Workshop on Mathematical Ecology at the International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy
 • เนาวรัตน์ สุวรรณบุณย์, พรพิมล ม่วงไทย, สุมณฑา พรหมบุญ และสงบ ศรีพระประแดง 2531. “เปรียบเทียบเทคนิค 2 วิธี ในการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเลือด” วารสาร กรมการแพทย์ 13 (12 : 751-757.
 • เนาวรัตน์ สุวรรณบุณย์ , สุมณฑา พรหมบุญ และนพวรรณ อิทธิวงศ์ศุภกิจ 2533.“ปริมาณตะกั่วในเลือดของคนงานในโรงงาน 10 แห่ง เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 6 (1) : 21-27.
 • Promboon, S 1991. “Construction of Newborn Indices by Factor Analysis”,Srinakharinwirot Science journal 7 (2) : 5-12.
 • พันธุ์สิน เกตุทัต, นงลักษณ์ สกุลญานนท์วิทยา, วราภรณ์ กิจวิริยะ, อนันต์ พู่พิทยาสถาพร, และสุมณฑา พรหมบุญ 2536 “การวัดความแปรผันทางพันธุกรรมของปูนา Somanniathelphusa dugasti ใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยวิธี Starch Gel Electrophoresis” วารสาร วิทยาศาสตร์ มศว 9 (1) : 20-23.
งานแปล แต่งตำรา / บทความ
 • สุมณฑา พรหมบุญ และอนันต์ พู่พิทยาสถาพร 2524 วิวัฒนาการ แปลจาก Moore, R. Evolution. Time Life Series จัดพิมพ์โดย มาร์เก็ตติ้งมีเดีย ประเทศไทย
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2530 “ประชากร” ในตำราชีววิทยาของทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นบรรณาธิการของตำราทั้งเล่ม
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2530 “พันธุ์กับกรรม” ในหนังสือเรื่อง ความรู้ทางพันธุศาสตร์ ของสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และเป็นบรรณาธิการของหนังสือ
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2532 “ยีนมะเร็ง” ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว 4 (1) : 59-68
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2536 “พันธุศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 9 (1) : 48-52
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2535 “ความทันสมัยกับพฤติกรรมวิทยาศาสตร์” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 8 (1) : 52-55
 • Scientific Rescarch Society of Thailand. 1991. Biodiversity in Thailand S. Promboon (ed) Bangkok : Chuan Publishing Co.
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2535 พันธุศาสตร์ประชากรกับวิวัฒนาการ (กำลังพิมพ์)
 • Promboon, S 1995. Retionalization and Recommendations for science Curriculum Development and lmplementation Plan-National University.
 • Dong Dok Campus. Report of Post Secondary Education Rationlization Project Lao P.D.R. Volume Four, Asian Development Bank T.A.# 1957 Lao, Serco Education Ltd.
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2538 “ชีววิทยากับพันธุศาสตร์” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 11(1) : 61-65.
 • สุมณฑา พรหมบุญ 2539 “วิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 12(2) : 1-3.
บทความทางด้านการศึกษาที่ประกอบการบรรยาย ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539
 • การส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชน
 • สถานภาพ ปัญหา และแนวโน้มการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
 • What Policy is Best for Women in Science in Higher Education?
 • เลี้ยงลูกให้เก่งได้อย่างไร
 • วิธีฝึกคิดแบบ 3 ย
 • สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีธรรมชาติ
 • อัจฉริยภาพ ภาษา และการอ่าน
 • ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
รางวัลที่ได้รับ
 • พ.ศ.2538 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ.2539 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่มาข้อมูล
 • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2552). รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ. [Online]. Available : http://www.swuaa.com/webnew/index.php?option=com_content&view=article&id=241:2009-03-05-14-34-42&catid=69:2009-03-04-03-13-20&Itemid=61. [2553 พฤศจิกายน 24 ]. (ข้อมูลที่คัดลอกมานี้ แก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 14:34 น)
 • โรงเรียนนารีวิทยา. (2544). 45 ปี นารีฯ มุทิตาจิต. กรุงเทพฯ : Starboom Interprint.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น