วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) (นามเดิม: อัมพร ประสัตถพงศ์) เป็นพระสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ประวัติครอบครัว
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายนับ ประสัตถพงศ์ โยมมารดาชื่อ นางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 ตำบลโคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การบรรพชา และการอุปสมบท
บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)เป็นพระอุปัชฌาย์ และ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ประวัติการศึกษา
สามเณรอัมพร ประสัตถพงศ์ ไปอยู่จำพรรษาที่วัดตรีญาติ ต.พงสวาย เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2483 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี จากนั้น พ.ศ. 2484 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโทและ พ.ศ. 2486 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค เมื่อพ.ศ. 2488 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

เมื่อ พ.ศ. 2490 ได้ย้ายมาอยู่จำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี นำมาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

ภายหลังอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2491 ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ จน พ.ศ. 2491 สามารถสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค และ พ.ศ. 2493 สามารถสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ต่อมา เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 จบศาสนศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2500 และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

สมณศักดิ์
  • พ.ศ. 2514 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติกวี
  • พ.ศ. 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี
  • พ.ศ. 2533 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาภรณ์
  • พ.ศ. 2538 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาภรณ์
  • พ.ศ. 2543 เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระสาสนโสภณ
  • พ.ศ. 2552 เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
ที่มา
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร). (สืบค้นเมื่อ 7 ต.ค.2553)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น