วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นายไพศาล อัตโสภณ ผู้มีผลงานดีเด่นของ จ.ราชบุรี

ในหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จ.ราชบุรี ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2543 ได้บันทึกเรื่องราวของ นายไพศาล อัตโสภณ ว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ จ.ราชบุรี เอาไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
นายไพศาล อัตโสภณ
ที่มาของภาพ
http://www.saischool.ac.th/

นายไพศาล  อัตโสภณ เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2496 ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นบุตรของนายพิชัย กับนางติ๊ด  อัตโสภณ นายไพศาลฯ สมรสกับ น.ส.สุมาลี  ชลไมตรี มีบุตร 1 คน ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ.2510 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2514 จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.2516 จบปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษา จ.สงขลา
 • พ.ศ.2526 จบปริญญาโท สาขาวิชาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางด้านวัฒนธรรม
 • ตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ไทย ณ บ้านอัตโสภณ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ เทป วีดีโอ สมุดภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปในชุมชน
 • เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี
 • เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนภาษาไทย และเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดี ด้านวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับชาวต่างประเทศที่มาศึกษาในประเทศไทย
 • เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์บทเรียนวิชาภาษาไทย ด้านวรรณคดี ซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อนักเรียนและประชาชนหลายรายการ
 • เป็นผู้สร้างฉาก ผู้กำกับการแสดง และผู้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน และในชุมชน เช่น บทละครเรื่องพระสุธน มโนห์รา จัดแสดงที่โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ อ.จองบึง จ.ราชบุรี และโรงภาพยนตร์คิรีทอง เมื่อ พ.ศ.2523 เป็นต้น
 • เป็นหัวหน้ากิจกรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน โดยเป็นผู้จัดทำโครงการทางด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย เมื่อ พ.ศ.2537 มากถึง 14 โครงการ
 • เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • เป็นผู้คิดโครงการและจัดทำโครงการทางด้านวัฒนธรรมให้กับศูนย์วัฒนธรรม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เช่น โครงการวัฒนธรรม 4 ภาค โครงการมหกรรมดนตรี และการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
 • เป็นผู้อนุรักษ์วัตถุ และศิลปวัฒนธรรม ทางวัฒนธรรม เช่น ภาพปฏิทินทางวัฒนธรรม เป็นเวลากว่า 20 ปี สะสมแสตมป์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน เครื่องทองเหลือง วีดิทัศน์ ม้วนเทป หนังสือด้านวัฒนธรรม
เกียรติประวัติและรางวัล
 • พ.ศ.2539 รางวัลครูดีเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2541 รางวัล "เข็มคุรุสดุดี" ของคุรุสภา ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตน มีจรรยามารยาทดีเด่น
 • พ.ศ.2540-2541 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ ของสโมสรโรตารี ราชบุรี
 • พ.ศ.2541 รับเกียรติบัตรศิลปินพื้นบ้าน สาขาการแสดง (การละคร) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ.2542 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขานันทนาการและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2542
 • มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในโรงเรียน ชุมชน และระดับประเทศ จนได้รับการคัดเลือกเป็นฑูตทางวัฒนธรรมเพื่อไปเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

*****************************************************

ที่มาข้อมูล
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา. (หน้า 319-320)  (ดูภาพหนังสือ)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น