วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นายประยูร วิสุทธิไพศาล..ชาวสวนดำเนิน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2554

ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ.2554 มีชาวจังหวัดราชบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 ท่านคือ
  1. นายประยูร  วิสุทธิไพศาล สาขาอาชีพพืชสวน
  2. นายพิเศษ  สงเคราะห์ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ

นายประยูร วิสุทธิไพศาล
เกษตรกรแห่งชาติดีเด่นประจำปี 2554 สาขาอาชีพพืชสวน
อายุ 48 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 44 หมู่ ที่ 5 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อาชีพ ทำสวนมะพร้าวน้ำหอม และชมพู่ทับทิมจันทร์

นายประยูร วิสุทธิไพศาล
อาชีพทำสวนนี้นายประยูรฯ สืบทอดมาจากบิดา มารดา เริ่มทำการเกษตรตั้งแต่จบประถมศึกษาปีที่ 4 โดยช่วยครอบครัวปลูกผัก แต่ประสบปัญหาศัตรูพืช และผลผลิตไม่ดี ขายไม่ได้ราคา ทำให้ขาดทุน จึงเปลี่ยนมาปลูกองุ่นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ครอบครัวได้แบ่งมรดก นายประยูรฯ ได้รับที่ดินจำนวน 16 ไร่ ซึ่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่แล้ว และตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ชีวิตคุณประยูรและครอบครัวดีขึ้นมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมถึง 260 ไร่ โดยปลูกในที่ดินตนเอง 80 ไร่ เช่าที่ดินเพิ่มอีก 180 ไร่และยังปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์อีก 80 ไร่ ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ต่อมามี พรบ.วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2550 นายประยูรฯ  ได้รวบรวมเกษตรกรทำสวนไม้ผลจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษอำเภอดำเนินสะดวก” และได้แนะนำให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่สมาชิกเพื่อให้ผลิตผลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงการผลิตนอกฤดู และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เป็นต้น จนสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นอกจากนี้ นายประยูร วิสุทธิไพศาล ยังเป็นปราชญ์ด้านการผลิตไม้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะพร้าวน้ำหอมและชมพู่ทับทิมจันทร์ จึงได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตมะพร้าวน้ำหอมและชมพู่ทับทิมจันทร์ ให้แก่ นิสิตนักศึกษา เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

ด้วยความสนใจใฝ่พัฒนาตนเองทางด้านการเกษตร และมีความขยันหมั่นเพียรทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรตลอดมา ประกอบกับมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและต่อสังคม จึงส่งเสริมให้ นายประยูร วิสุทธิไพศาล เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นเกษตรกรที่ทั้งเก่ง ทั้งดี มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรสูง และบำเพ็ญตนเพื่อสังคมส่วนรวมมาตลอด


*******************************************************


ที่มาข้อมูลและภาพ
เคหการเกษตร. (2554). "เกษตรกรดีเด่นประจำปี 2554" ,วารสารเคหการเกษตร. [Online]. Available :http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_content&view=article&id=281:--2554&catid=38:information. [2554 พฤษภาคม 31 ].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น